Drogi_7-8-internet.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (57) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

  • betonowe drogi samorządowe - wywiad z prof. Janem Deją, dyrektorem Stowarzyszenia Producentów Cementu
  • omawiamy na co należy zwrócić uwagę w przypadku wbudowywania betonu wałowanego, oraz wytrzymałość betonu i jego pielęgnacja podczas i po układaniu
  • wywiad z wójtem Brańska Andrzejem Jankowskim – sławny na Polskę  przykład gminy samodzielnie budującej i modernizującej drogi w technologii betonu cementowego
  • ruch rowerowy a piesi  – analizujemy dlaczego należy unikać łączenia ruchu rowerowego i pieszego i co mówią przepisy w tym względzie
  • przegląd najnowszego  i najbardziej praktycznego sprzętu wykorzystywanego do zagęszczania nawierzchni drogowych
  • radzimy jak budować obiekty budowlane w pasie drogowym – wymagania dla zarządcy dróg w związku z remontem i zajęciem pasa drogowego
  • omawiamy zasady realizacji inwestycji drogowej przy udziale finansowym podmiotu prywatnego – formuły prawne takiej współpracy wraz ze wskazaniem korzyści i ryzyk z niej wynikającej
  • utrzymanie dróg- wybrane aspekty kontraktowe, mechanizm rozliczenia, waloryzacja cen zgodnie z obowiązującym PZP
  • przebudowa drogi i zjazdów  a odpowiedzialność i obowiązki zarządcy dróg
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TECHNOLOGIE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Beton wałowany

Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „nie wybacza” i nie może być tutaj mowy o błędach w realizacji czy też nieprawidłowym doborze składników. W przypadku betonu wałowanego dobór surowców jest kluczowy i stanowi połowę sukcesu dla równej i jednorodnej warstwy nawierzchni. A zatem – jak zadbać o właściwą jakość i prawidłowe zasady wbudowywania betony wałowanego?

lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

„Jesteśmy na dobrej drodze” – wywiad z prof. Janem Deją o samorządowych drogach betonowych

Drogi betonowe cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Okazuje się, że beton to świetne rozwiązanie nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także na drogach lokalnych. O licznych możliwościach zastosowania betonu w budowie dróg oraz o jego właściwościach praktycznych i ekologicznych rozmawiamy z prof. Janem Deją.

WYWIAD

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Ruch rowerowy a piesi

Rower jest pojazdem i choć rowerzyści oraz piesi zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu, to ich cechy, zachowania, możliwości i oczekiwania (a także status prawny) są bardzo różne. Łączenie ruchu pieszego i rowerowego może w związku z tym powodować konflikty, a nawet pogarszać BRD. Niemniej, w pewnych przypadkach łączenie ruchu pieszego i rowerowego we wspólnej przestrzeni może być uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz potrzebami tych użytkowników dróg.

lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Dolnośląska kraina rowerowa zaprasza na nowe trasy

Wyobraźmy sobie szum liści, śpiew ptaków, słońce przebijające się przez korony drzew i serpentyny ścieżek rowerowych. I wyobraźmy sobie, że w Dolinie Baryczy możemy podróżować rowerem właśnie tak – wśród natury, w jej pięknym otoczeniu. 2018 roku został oddany do użytku kolejny odcinek trasy rowerowej w gminie Żmigród. Przebiega ona od miejscowości Osiek przez Książęcą Wieś aż do granicy gminy Żmigród z gminą Trzebnica. To kolejny powód, aby odwiedzić Dolinę Baryczy i odkryć ją z perspektywy dwóch rowerowych kół. Ponadto w czerwcu br. zakończyły się prace związane z budową 6-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś – Gruszeczka. Ta długo oczekiwana przez wszystkich (zwłaszcza miłośników dwóch kółek) inwestycja połączyła dwa powiaty – trzebnicki z milickim.

 

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Realizacja inwestycji drogowej przy partycypacji finansowej podmiotu prywatnego

Rozwój infrastruktury drogowej, z założenia nie jest celem, który pozostaje wyłącznie w sferze interesu publicznego. Również podmioty prywatne mogą być zainteresowane modernizacją drogi np. prowadzącej do siedziby ich przedsiębiorstwa, a pozostającej w zasobie dróg gminnych albo powiatowych, partycypując finansowo w realizacji takiego zamierzenia inwestycyjnego. W ramach artykułu omówione zostaną formuły prawne umożliwiające zawiązanie takiej współpracy wraz ze wskazaniem korzyści oraz ryzyk z nich wynikających.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Utrzymanie dróg – wybrane aspekty kontraktowe

Zarządcy dróg zobowiązani są m.in. do ich utrzymania, a więc zapewnienia realizacji robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (art. 19 ust. 1 i 20 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r., II OSK 1178/14, regułę tę należy uznać za ogólną i podstawową, od której ewentualne wyjątki ustanowione są w innych aktach prawnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Przebudowa drogi i zjazdów

Rozstrzygnięcie, czy w danym wypadku mamy do czynienia z przebudową, czy z remontem drogi, wymaga uwzględnienia specyfiki robót budowlanych wykonywanych przy tego rodzaju obiektach. Stąd wykonanie nowej nawierzchni drogi nie może być uznane za zmianę jej parametru technicznego. Jeżeli droga była utwardzona betonem, czy kruszywem bądź żwirem, a następnie, w wyniku robót budowlanych, została pokryta warstwą asfaltu, to należy te roboty zakwalifikować jako remont drogi.

AKTUALNOŚCI

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

REDAKCJA wrzesień-październik | 4 (57) 2021 Tylko on-line Tekst otwarty

KOSTKA LEPSZA NIŻ ASFALT – EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE KORZYSTNE DLA MIAST.

Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przyczyną strat gospodarczych, a także pogorszenie jakości wody oraz kompresję zasobów wodnych.

Zarządcy dróg, inwestorzy, projektanci i deweloperzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Zdają sobie sprawę, że mogą wpłynąć na powstrzymanie procesu zmian klimatu i śmiało korzystają z innowacyjnych rozwiązań proponowanych, np. przez producenta kostki i płyt brukowych GLADIO.