Utrzymanie dróg

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych.

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, właściwie oznaczone, dla których:

 •  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
 •  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji,
 •  wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, jeśli nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:

 •  optycznego prowadzenia ruchu,
 •  wskazania pikietażu drogi,
 •  oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
 •  zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych,
 •  informowania i ostrzegania kierujących,
 •  zamykania dróg dla ruchu,
 •  zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym,
 •  prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

Do optycznego prowadzenia ruchu stosuje się:

 •  słupki prowadzące,
 •  słupki krawędziowe,
 •  tablice prowadzące,
 •  tablice rozdzielające,
 •  słupki przeszkodowe,
 •  tablice kierujące,
 •  światła ostrzegawcze.

Do oznaczania pasa drogowego stosuje się:

 •  znaki kilometrowe,
 •  znaki hektometrowe.

Do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi stosuje się:

 •  urządzenia tablicowe umieszczane przed skrajnymi płaszczyznami obiektów lub na nich,
 •  urządzenia bramowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE