Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne Zeszyty Drogowe

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

DOTACJE NA DROGI W SAMORZĄDZIE PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi podstawę do pozyskania dotacji na drogi powiatowe i gminne znajdujące się na terenie samorządu. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ZNAKI DROGOWE I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH W SAMORZĄDZIE

Celem każdego zarządzającego drogą gminną i powiatową powinno być prawidłowe oznakowanie dróg i poboczy. Stąd warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, których zapisy określają prawidłowe rozmieszczanie znaków drogowych. Niezbędną pomocą służy również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., zawierająca podstawowe i niezbędne informacje dotyczące oznakowania dróg, jakie powinny znajdować się w każdym kraju, który ją podpisał.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA

Realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia, w tym drogowego, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zmierzającego do nabycia stosownych świadczeń. Niektóre aspekty proceduralne wywołują znaczne wątpliwości po stronie beneficjentów, a nie zyskały one jednoznacznych wyjaśnień ze strony BGK.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA MIENIU OPERATORA

W ramach dofinansowań uzyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę zrealizowane mają zostać inwestycje, których przedmiotem jest modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia, w znacznej mierze w obrębie infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę to, iż w praktyce znaczna część tego oświetlenia pozostaje we własności podmiotów trzecich względem gminy, ujawniają się wątpliwości i problemy dotyczące zapewnienia sobie przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego objętego dofinansowaniem.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

DOTACJE NA DROGI SAMORZĄDOWE AKTUALNE ZASADY POZYSKIWANIA FUNDUSZY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DRÓG I POBOCZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SAMORZĄDOWYM

Przyczyną wypadków na drogach i poboczach dróg na terenie samorządowym może być ich złe oznakowanie. Prawidłowe oznakowanie drogi i pobocza drogi powiatowej lub gminnej znajdującej się na terenie samorządowym należy do zarządcy drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi powiatowej lub gminnej jest zatem utrzymanie drogi oraz urządzeń czy znaków drogowych zabezpieczających ruch na tej drodze.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

KASKADOWA DEKATEGORYZACJA DRÓG PUBLICZNYCH

Przeprowadzanie inwestycji drogowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim czy powiatowym może skutkować zwiększeniem liczby kilometrów dróg będących w zasobie gminy. Wspomniany w poprzednim zdaniu rezultat nie jest przejawem prestidigitatorstwa drogowego, lecz wynikiem obowiązujących regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), dalej: u.d.p. Regulacje te były badane przez Trybunał Konstytucyjny i zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą. Niemniej jednak ich obowiązywanie nadal budzi niezadowolenie wielu gmin.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CICHE PRZYZWOLENIE NA FAKTYCZNĄ ZMIANĘ UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W praktyce realizacji kontraktów publicznych w obszarze drogownictwa znane są sytuacje, w których zamawiający poprzez milczącą zgodę dozwalają wykonawcy na zmianę sposobu realizacji umowy. Konsekwencjami tego bywają m.in. nawierzchnie drogowe mniej odporne na czynniki eksploatacyjne czy inne odstępstwa od pierwotnych zamierzeń inwestycyjnych. W perspektywie wydanego niedawno orzeczenia TSUE takie działania mogą być kwalifikowane jako niedopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne, generujące ryzyko korekt finansowych czy odpowiedzialności za dopuszczenie się deliktu dyscypliny finansów publicznych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (72) 2024

ODPADY I ELEKTROODPADY W PRAKTYCE ZARZĄDCY DROG

Dla zakwalifikowania danej substancji lub przedmiotu jako odpad nie ma znaczenia wola czy świadomość nabywcy. Okoliczność, że dana substancja lub produkt może podlegać odzyskowi, nie oznacza, że nie jest odpadem. Zarządcy drogi bardzo często spotykają się z problemem elektroodpadów na drogach. Elektroodpady to zużyty sprzęt elektroniczny – to sprzęt stanowiący odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (72) 2024

KANAŁY TECHNOLOGICZNE UŁOŻONE PRZY DROGACH

Budując i przebudowując ciągi kanałów technologicznych, zarządcy drogi powinni brać pod uwagę najnowsze wytyczne dotyczące tego rodzaju działań. Powinni dobierać wykwalifikowany personel i zwracać szczególną uwagę na projektowanie, a następnie sposób wykonania kanałów technologicznych. Kanał technologiczny w praktyce dróg powiatowych i gminnych stanowi podstawę infrastruktury.