Prawne Zeszyty Drogowe

Realizacja inwestycji drogowej przy partycypacji finansowej podmiotu prywatnego

Rozwój infrastruktury drogowej, z założenia nie jest celem, który pozostaje wyłącznie w sferze interesu publicznego. Również podmioty prywatne mogą być zainteresowane modernizacją drogi np. prowadzącej do siedziby ich przedsiębiorstwa, a pozostającej w zasobie dróg gminnych albo powiatowych, partycypując finansowo w realizacji takiego zamierzenia inwestycyjnego. W ramach artykułu omówione zostaną formuły prawne umożliwiające zawiązanie takiej współpracy wraz ze wskazaniem korzyści oraz ryzyk z nich wynikających.

Przekazanie środków finansowych zarządcy drogi

Aktem prawnym regulującym ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania infrastruktury transportu lądowego (w tym dróg publicznych) oraz zarządzania tą infrastrukturą jest ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (dalej: u.f.i.t.l.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 u.f.i.t.l. zadania, o których mowa powyżej w odniesieniu do dróg powiatowych, finansowane są przez samorząd powiatowy, a w odniesieniu do dróg gminnych finansowane są z budżetów gmin. Artykuł 3 ust. 5 wspomnianej ustawy stanowi, że „budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. Przywołany przepis wskazuje na „udział środków pieniężnych” pochodzących od podmiotów prywatnych. Dozwala on zatem w sposób wyraźny na partycypację polegającą na transferze pieniężnym pomiędzy podmiotem prywatnym a publicznym, skutkującym zwiększeniem zasobów finansowych zarządcy, przy jednoczesnym „ich oznakowaniu” na konkretny cel. Przekazanie środków co do zasady wiąże się z zawarciem porozumienia, które uszczegóławia zarówno aspekty formalnoprawne jak i techniczno-technologiczne wiążące się z zamierzeniem inwestycyjnym. Wszakże podmiot przekazujący środki finansowe nie tylko chce mieć wpływ na zakres czy termin realizacji inwestycji, ale również na kluczowe aspekty dotyczące jakości efektu końcowego. Takie porozumienie jako niewiążące się samo w sobie z nabyciem przez zarządcę drogi usług, robót budowlanych lub dostaw nie podlega pod rygory ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Utrzymanie dróg – wybrane aspekty kontraktowe

Zarządcy dróg zobowiązani są m.in. do ich utrzymania, a więc zapewnienia realizacji robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (art. 19 ust. 1 i 20 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r., II OSK 1178/14, regułę tę należy uznać za ogólną i podstawową, od której ewentualne wyjątki ustanowione są w innych aktach prawnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Przebudowa drogi i zjazdów

Rozstrzygnięcie, czy w danym wypadku mamy do czynienia z przebudową, czy z remontem drogi, wymaga uwzględnienia specyfiki robót budowlanych wykonywanych przy tego rodzaju obiektach. Stąd wykonanie nowej nawierzchni drogi nie może być uznane za zmianę jej parametru technicznego. Jeżeli droga była utwardzona betonem, czy kruszywem bądź żwirem, a następnie, w wyniku robót budowlanych, została pokryta warstwą asfaltu, to należy te roboty zakwalifikować jako remont drogi.