BIEŻĄCY NUMER
DROGI SAMORZADOWE_nr_75.jpg

WERSJA ONLINE

Dostęp do wiedzy ekspertów oraz praktycznych narzędzi z dowolnego miejsca na świecie.
Możliwość czytania wydań magazynu na ekranie komputera, tabletu lub smartphone’a

Korzystaj z narzędzi

WZORY DOKUMENTÓW
Pobieraj edytowalne formularze, pisma, pozwolenia oraz wnioski przygotowane przez prawników i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.
ARKUSZE KALKULACYJNE
Usprawnij wyliczenia, stosując edytowalne arkusze kalkulacyjne przygotowane przez ekspertów.
SCHEMATY PROJEKTOWE
Pracuj na gotowych schematach i rysunkach projektowych, które przyspieszą Twoją pracę i pozwolą uniknąć błędów.

Biblioteka wiedzy

Artykuły ze wszystkich wydań archiwalnych, najnowsze teksty, materiały multimedialne oraz bogatą narzędziownię, zawierającą edytowalne wzory dokumentów, arkusze kalkulacyjne i rysunki projektowe - to wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w naszej bibliotece wiedzy.

POLECANE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ UDZIELA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Zarząd powiatu jest zarządcą drogi powiatowej i to do jego kompeten- cji należy dbałość o drogę powiatową. Zarządca drogi jest organem jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zatem zarząd powiatu jako organ jest zobowiązany do usunięcia martwego zwierzęcia bezdomnego domowego lub gospodarskiego. Jeśli natomiast znany jest właściciel takiego zwierzęcia, można go obciążyć kosztami tego usunięcia.

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ W SEZONIE LETNIM

Przypatrując się pasowi drogowemu, można zauważyć występowanie nawierzchni sztucznych i powierzchni zielonych. Powierzchnie zielone w pasie drogowym stanowią: pas rozdziału ruchu, nieutwardzone pobocza, skarpy, suche rowy i pasy powiązania z terenem. Występują tam wszystkie rodzaje zieleni, czyli: zieleń niska (trawniki), zieleń średnia (krzewy) oraz zieleń wysoka (drzewa). Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego własności ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewentualną modernizację drogi – poszerzenie jezdni i poboczy.

PATRYCJA JASIK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DROGI W KONTEKŚCIE WYMOGÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Wśród zadań zarządcy drogi ustawa o drogach publicznych [1], dalej: u.d.p., wymienia między innymi pełnienie funkcji inwestora. Zatem to zarządca drogi jest podmiotem odpowiedzialnym za budowę, przebudowę i remont drogi. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia musi więc jako inwestor spełnić odpowiednie wymogi prawa budowlanego. Warto zatem wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy budową, przebudową a remontem drogi, jak i które przepisy prawa budowlanego znajdą zastosowanie w każdym z tych przypadków.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

BHP PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ PRZY DROGACH (CZ. 1)

Pracownik wykonujący pracę na drogach samorządowych (powiatowych i gminnych) często bywa narażony na różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne, np. z racji niewłaściwego użycia sprzętu czy też przy podejmowaniu pracy na moście czy wiadukcie bez właściwego zabezpieczenia. To samo dotyczy wykonywania prac ziemnych czy podziemnych. Właściwe przestrzeganie norm i przepisów związanych z pracami drogowymi jest przedmiotem niniejszego tekstu. Podstawą BHP pracownika jest w tym przypadku rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

MASZYNY WYKORZYSTYWANE DO UTRZYMYWANIA DRÓG W SEZONIE LETNIM

Omówienie poszczególnych grup maszyn wykorzystywanych do bieżącego utrzymywania dróg warto rozpocząć od analizy własności użytkowych zamiatarek drogowych. Zamiatarki w okresie pozimowym wykorzystywane są przede wszystkim do zamiatania z dróg i ulic rozsypanego podczas prowadzenia „akcji zima” materiału uszorstniającego. Materiałem tym zwykle jest piasek, żwir, drobno zmielony grys oraz nieroztopiona sól drogowa.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu oraz usprawnienie komunikacji samochodowej zarówno ruchu lokalnego wewnątrz miasta jak i ruchu tranzytowego poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego (przede wszystkim ciężkiego) poza obszary zabudowane z pominięciem bardzo obciążonego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kolejowej.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

KANAŁY TECHNOLOGICZNE LOKOWANE PRZY DROGACH SAMORZĄDOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie, kanały technologiczne stanowią ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji. Przy drogach samorządowych (gminnych i powiatowych) kanały technologiczne lokowane są nad wyraz często.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE STREF PARKINGOWYCH

Korzystanie z publicznej infrastruktury drogowej z założenia systemowego nie generuje bezpośredniej odpłatności po stronie użytkowników. Regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), dalej: u.d.p., przewidują odstępstwa od wskazanej reguły wiodącej. Najczęściej występującym w praktyce odstępstwem są odpłatności tytułem postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) lub w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ŚSPP).