BIEŻĄCY NUMER
DROGI_SAMORZADOWE_nr_74_E-BOOK[1]-1_page-0001.jpg

WERSJA ONLINE

Dostęp do wiedzy ekspertów oraz praktycznych narzędzi z dowolnego miejsca na świecie.
Możliwość czytania wydań magazynu na ekranie komputera, tabletu lub smartphone’a

Korzystaj z narzędzi

WZORY DOKUMENTÓW
Pobieraj edytowalne formularze, pisma, pozwolenia oraz wnioski przygotowane przez prawników i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.
ARKUSZE KALKULACYJNE
Usprawnij wyliczenia, stosując edytowalne arkusze kalkulacyjne przygotowane przez ekspertów.
SCHEMATY PROJEKTOWE
Pracuj na gotowych schematach i rysunkach projektowych, które przyspieszą Twoją pracę i pozwolą uniknąć błędów.

Biblioteka wiedzy

Artykuły ze wszystkich wydań archiwalnych, najnowsze teksty, materiały multimedialne oraz bogatą narzędziownię, zawierającą edytowalne wzory dokumentów, arkusze kalkulacyjne i rysunki projektowe - to wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w naszej bibliotece wiedzy.

POLECANE

REDAKCJA

KATALOG FIRM DLA ZARZĄDCÓW DRÓG

Składamy na Państwa ręce pierwsze wydanie Katalogu Firm dla Zarządców Dróg 2024. Jest to nieocenione narzędzie dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem dróg. W jednym miejscu zebraliśmy najlepsze przedsiębiorstwa z branży drogowniczej oraz kontakty do nich.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POZIMOWE ZABIEGI HIGIENICZNO-SANITARNE W KONTEKŚCIE UTRZYMANIA DRÓG

Corocznie w okresie marca, kwietnia, a czasem również końca lutego powraca problem związany z koniecznością posprzątania na drogach po akcji zimowego utrzymywania dróg. Znamy wiele technik i sposobów na pozimowe sprzątanie dróg gminnych i powiatowych oraz miejskich ulic. Lecz czy zawsze techniki te są skuteczne, efektywne ekonomicznie, a także czy idą w parze z ekologią? W niniejszym artykule wskazano i opisano kilka sposobów na to, jak szybko i efektywnie posprzątać drogi i ulice.

EMIL OKRASA maj-czerwiec | 3 (74) 2024 Tekst otwarty

OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC: OD PROJEKTU DO UTRZYMANIA

Oświetlenie dróg i ulic odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Właściwe projektowanie, realizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego są niezbędne dla osiągnięcia tych celów. W niniejszym przewodniku omówimy podstawy oświetlenia dróg i ulic, różne rodzaje oświetlenia, wymagania i normy, a także nowoczesne rozwiązania stosowane w tej dziedzinie. Głównie jednak skupimy się na zagadnieniach związanych z konserwacją i serwisem oświetlenia po okresie zimowym oraz utrzymaniem i zarządzaniem systemem oświetleniowym. Na koniec omówimy kwestie bezpieczeństwa i konsekwencje braku odpowiedniego oświetlenia ulicznego.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (74) 2024

WARIANTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W WARUNKACH REALIZOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nawierzchnia drogowa jest konstrukcją, której praca jest ściśle powiązana z warunkami gruntowo-wodnymi. Dokładne rozpoznanie podłoża pozwala na dobór układu warstw drogowych zapewniających właściwą nośność i trwałość, natomiast ustalenie wysokości zwierciadła wód gruntowych pozwala zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni przed destrukcyjnym działaniem podwyższonej wilgotności. Nie zawsze badania geologiczne są jednak wystarczająco szczegółowe i konieczne jest wariantowanie układu warstw konstrukcyjnych w trakcie realizacji prac drogowych.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ANALIZA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODDANEJ INTENSYWNEMU SPŁYWOWI WÓD OPADOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU

Nawierzchnie dróg wewnętrznych niebędących pod zarządem samorządów często posiadają nawierzchnie gruntowe. Takie rozwiązanie, pod warunkiem poprawnego wykonania i doboru materiałów, nie jest złym pomysłem, a może również stanowić korzystną finansowo alternatywę dla dróg brukowanych. Wadą i potencjalnym kłopotem może okazać się możliwość skutecznego odprowadzenia wód opadowych, których nadmiar lub niekontrolowany spływ jest bardzo problematyczny w kontekście utrzymania i trwałości takich nawierzchni, co przedstawiono w opisanym przykładzie terenowym.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

DOTACJE NA DROGI W SAMORZĄDZIE PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi podstawę do pozyskania dotacji na drogi powiatowe i gminne znajdujące się na terenie samorządu. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ZNAKI DROGOWE I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH W SAMORZĄDZIE

Celem każdego zarządzającego drogą gminną i powiatową powinno być prawidłowe oznakowanie dróg i poboczy. Stąd warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, których zapisy określają prawidłowe rozmieszczanie znaków drogowych. Niezbędną pomocą służy również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., zawierająca podstawowe i niezbędne informacje dotyczące oznakowania dróg, jakie powinny znajdować się w każdym kraju, który ją podpisał.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA

Realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia, w tym drogowego, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zmierzającego do nabycia stosownych świadczeń. Niektóre aspekty proceduralne wywołują znaczne wątpliwości po stronie beneficjentów, a nie zyskały one jednoznacznych wyjaśnień ze strony BGK.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA MIENIU OPERATORA

W ramach dofinansowań uzyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę zrealizowane mają zostać inwestycje, których przedmiotem jest modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia, w znacznej mierze w obrębie infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę to, iż w praktyce znaczna część tego oświetlenia pozostaje we własności podmiotów trzecich względem gminy, ujawniają się wątpliwości i problemy dotyczące zapewnienia sobie przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego objętego dofinansowaniem.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

Przemysław Gogojewicz udziela odpowiedzi na Państwa pytania

W przypadku realizacji celów publicznych niemal zawsze do- chodzi do nieuchronnej kolizji interesu publicznego i interesów indywidualnych. Co do zasady w tego rodzaju sytuacji prymat przyznany zostaje interesowi publicznemu, chyba że zakres planowanej ingerencji w prawo podmiotowe doprowadziłby do naruszenia jego istoty (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP).

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

PROBLEMATYKA WŁAŚCIWEJ KONSERWACJI ZIELENI ROSNĄCEJ NA POBOCZACH DRÓG

Już od wiosny, poprzez lato, aż do późnej jesieni na terenach miejskich parków, skwerów, osiedli mieszkaniowych, obiektów wypoczynkowych słychać głośno pracujące maszyny do pielęgnacji terenów zieleni. Dedykowane do takiej pracy maszyny muszą charakteryzować się niezawodnością, trwałością i efektywnością. Maszyny, o których mowa, zostały zaprojektowane w trosce o komfort pracy ich użytkowników, operatorów i tak, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CO WARTO WIEDZIEĆ O MIASTECZKACH RUCHU DROGOWEGO?

W ruchu drogowym swoje miejsce, oprócz pojazdów mechanicznych, mają też niechronieni uczestnicy ruchu w postaci pieszych, rowerzystów czy użytkowników UTO. Konsekwencje kolizji i wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg często kończą się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, stąd też bardzo ważne jest zaprojektowanie i wykonanie elementów sieci transportowej w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo całego układu komunikacyjnego. To jednak nie wystarczy do ograniczenia lub wykluczenia wypadkowości, dlatego niezbędne jest także właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne niechronionych użytkowników ruchu. W tym zakresie pomocne okazują się miasteczka ruchu drogowego.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE STATYSTYK ZDARZEŃ DROGOWYCH

Ruch rowerowy nie jest jedynie dodatkiem do ruchu pojazdów mechanicznych, a wręcz przeciwnie – powinien być traktowany na równi z ruchem innych środków transportu. Rowerzyści mają swoje oczekiwania, wymagania i preferencje, które powinny być uwzględniane w procesie projektowania dróg dla rowerów.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

DOTACJE NA DROGI SAMORZĄDOWE AKTUALNE ZASADY POZYSKIWANIA FUNDUSZY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DRÓG I POBOCZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SAMORZĄDOWYM

Przyczyną wypadków na drogach i poboczach dróg na terenie samorządowym może być ich złe oznakowanie. Prawidłowe oznakowanie drogi i pobocza drogi powiatowej lub gminnej znajdującej się na terenie samorządowym należy do zarządcy drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi powiatowej lub gminnej jest zatem utrzymanie drogi oraz urządzeń czy znaków drogowych zabezpieczających ruch na tej drodze.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

KASKADOWA DEKATEGORYZACJA DRÓG PUBLICZNYCH

Przeprowadzanie inwestycji drogowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim czy powiatowym może skutkować zwiększeniem liczby kilometrów dróg będących w zasobie gminy. Wspomniany w poprzednim zdaniu rezultat nie jest przejawem prestidigitatorstwa drogowego, lecz wynikiem obowiązujących regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), dalej: u.d.p. Regulacje te były badane przez Trybunał Konstytucyjny i zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą. Niemniej jednak ich obowiązywanie nadal budzi niezadowolenie wielu gmin.

JAKUB FENGIER marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

TECHNOLOGIA, KTÓRĄ WARTO ZNAĆ – MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CICHE PRZYZWOLENIE NA FAKTYCZNĄ ZMIANĘ UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W praktyce realizacji kontraktów publicznych w obszarze drogownictwa znane są sytuacje, w których zamawiający poprzez milczącą zgodę dozwalają wykonawcy na zmianę sposobu realizacji umowy. Konsekwencjami tego bywają m.in. nawierzchnie drogowe mniej odporne na czynniki eksploatacyjne czy inne odstępstwa od pierwotnych zamierzeń inwestycyjnych. W perspektywie wydanego niedawno orzeczenia TSUE takie działania mogą być kwalifikowane jako niedopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne, generujące ryzyko korekt finansowych czy odpowiedzialności za dopuszczenie się deliktu dyscypliny finansów publicznych.