Prawne Zeszyty Drogowe

Przebudowa drogi i zjazdów

Rozstrzygnięcie, czy w danym wypadku mamy do czynienia z przebudową, czy z remontem drogi, wymaga uwzględnienia specyfiki robót budowlanych wykonywanych przy tego rodzaju obiektach. Stąd wykonanie nowej nawierzchni drogi nie może być uznane za zmianę jej parametru technicznego. Jeżeli droga była utwardzona betonem, czy kruszywem bądź żwirem, a następnie, w wyniku robót budowlanych, została pokryta warstwą asfaltu, to należy te roboty zakwalifikować jako remont drogi.

Eksploatacja drogi powoduje, że utwardzone warstwy drogi ulegają naturalnej degradacji, stąd zastępuje się bądź uzupełnia zniszczone warstwy nowymi, doskonalszymi materiałami. Gdyby przyjąć, że każde wyżej opisane działanie jest przebudową drogi, to pojęcie „remontu” nie miałoby w ogóle zastosowania do dróg, co byłoby sprzeczne zarówno z intencją ustawodawcy, który taki rodzaj robót na drogach przewidział, jak i regułami logiki.
Wszystkie działania, z wyjątkiem budowy bądź rozbiórki drogi, byłyby bowiem kwalifikowane albo do kategorii przebudowy (wykonanie nowej nawierzchni), albo bieżącej konserwacji (np. „łatanie dziur”). O przebudowie drogi można by mówić wówczas, gdyby droga polna, nieutwardzona dopiero w wyniku nawiezienia tłucznia czy żwiru, a następnie utwardzenia asfaltem, została przystosowana do przejeżdżania i przechodzenia przez nią.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Realizacja inwestycji drogowej przy partycypacji finansowej podmiotu prywatnego

Rozwój infrastruktury drogowej, z założenia nie jest celem, który pozostaje wyłącznie w sferze interesu publicznego. Również podmioty prywatne mogą być zainteresowane modernizacją drogi np. prowadzącej do siedziby ich przedsiębiorstwa, a pozostającej w zasobie dróg gminnych albo powiatowych, partycypując finansowo w realizacji takiego zamierzenia inwestycyjnego. W ramach artykułu omówione zostaną formuły prawne umożliwiające zawiązanie takiej współpracy wraz ze wskazaniem korzyści oraz ryzyk z nich wynikających.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Utrzymanie dróg – wybrane aspekty kontraktowe

Zarządcy dróg zobowiązani są m.in. do ich utrzymania, a więc zapewnienia realizacji robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (art. 19 ust. 1 i 20 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r., II OSK 1178/14, regułę tę należy uznać za ogólną i podstawową, od której ewentualne wyjątki ustanowione są w innych aktach prawnych.