0.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (68) 2023

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

W tym wydaniu polecamy m.in.:

  1. Realizacja wybranych obowiązków zarządców dróg w świetle wyników kontroli NIK – wnioski z raportu

  2. Zasady doboru i organizacja zadrzewienia przydrożnego – w sezonie wiosenno-letnim

  3. Pomiary ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych – co warto wiedzieć

  4. Innowacyjność produktowa i procesowa w produkcji kruszyw stosowanych w drogownictwie

  5. Beton szansą na trwałe drogi – argumenty za mieszankami betonowymi

  6. Reklama a drogi gminne i powiatowe - konsekwencje umieszczenia reklamy w pasie drogowym bez zgody jego zarządcy

  7. Krzyżowanie się dróg z innymi drogami komunikacji lądowej oraz liniowymi urządzeniami

  8. Przegląd nowinek technologicznych stosowanych w drogownictwie

  9. Korzyści z innowacyjnych instalacji do produkcji kruszyw

  10. Pieniądze z RFRD pozwolą na przedwyborcze inwestycje drogowe – czyli nadchodzą zmiany w naborze środków na 2024 r.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Usunięcie odpadów ropopochodnych z drogi

Zapewnienie bezpieczeństwa dróg publicznych stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na ich zarządcach. Elementem tego obowiązku jest m.in. uprzątnięcie drogi. Czy w skład tego obowiązku wchodzi również usunięcie odpadów ropopochodnych i czy zarządca drogi musi samodzielnie lub przez wybranego wykonawcę realizować tego rodzaju akcje uprzątnięcia drogi? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie stanowi przedmiot artykułu.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Pomiary ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych – co warto wiedzieć

Wzrost potrzeb w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, a w szczególności w obszarze dróg kołowych, prowadzi do licznych inwestycji w budowę nowych połączeń drogowych oraz przebudowę lub modernizację tych już istniejących. Właściwe dobranie parametrów technicznych projektowanych dróg, ulic czy elementów węzłowych wymaga wielokryterialnej analizy danych wejściowych, wśród których jednym ze składników są wyniki pomiarów ruchu drogowego. Dostarczają one informacji o istniejącym obciążeniu danej drogi czy połączenia dróg i są ważną informacją wsadową pozwalającą m.in. na ocenę potrzeb ruchowych czy realizację prognoz ruchu.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ GAWENDA maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Innowacyjność produktowa i procesowa w produkcji kruszyw łamanych stosowanych w drogownictwie

Najważniejszymi surowcami skalnymi dla budownictwa inżynieryjnego są kruszywa łamane, produkowane przede wszystkim z bardzo twardych, zwięzłych skał. W artykule opisujemy jakie znaczenie ma kubiczność kruszyw, jakie są innowacyjne układy technologiczne przeróbki surowców do produkcji kruszyw foremnych oraz jak zmieniają się parametry kruszyw innowacyjnych w stosunku do typowych.

Projektowanie TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

W Polsce wciąż najwięcej dróg buduje się o nawierzchni bitumicznej lub jako drogi brukowane, mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach. Najczęściej wynika to z obaw inwestorów o zachowanie odpowiednich warunków wykonawczych, ale również wielu projektantów niechętnie rezygnuje ze sprawdzonych i znanych od lat konstrukcji podatnych.
Niestety praktyka pokazuje, że wiele nowych dróg bitumicznych wymaga remontów już po 3-4 latach eksploatacji, a po 10 latach nierzadko konieczna jest głęboka przebudowa konstrukcji. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie mieszanki
betonowe, czyli drogi o konstrukcji sztywnej.

TECHNOLOGIE

REDAKCJA maj-czerwiec | 3 (68) 2023 Tekst otwarty

Bezpieczne drogi. Systemy tuneli i ścianek naprowadzających dla płazów i małych zwierząt ACO PRO oraz skuteczne systemy zadządzania wodą opadową.

Rozwój cywilizacji spowodował, iż wiele siedlisk przedstawicieli płazów i małych zwierząt, poprzecinanych jest drogami komunikacyjnymi. Bezpiecznym i skutecznym środkiem zapewniającym ochronę oraz przetrwanie gatunków jest budowa systemów umożliwiających sezonowe migracje przedstawicielom herpetofauny. Dlatego firma ACO, światowy lider w technologii odwodnień, oprócz kompleksowego systemu zarządzania wodami powierzchniowymi stworzyła systemy ACO PRO dedykowane ochronie płazów i małych zwierząt.

WYWIAD

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Krzyżowanie się dróg z innymi drogami komunikacji lądowej oraz liniowymi urządzeniami

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła dróg różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania lub węzła wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania lub węzła.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Pieniądze z RFRD pozwolą na przedwyborcze inwestycje drogowe

Wśród aktów prawnych, które mogą zostać zmienione aktualnie procedowanym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3010 r. z dnia 3 lutego 2023 r.), znajduje się ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 505 z późn. zm.), dalej: ustawa o RFRD. Warto odnotować projektowane zmiany, bowiem ich przyjęcie będzie uzasadniało aktualizację terminarzy samorządowych w zakresie planowania inwestycji drogowych oraz szybsze podjęcie działań umożliwiających złożenie wniosków w ramach kolejnych naborów o środki z Funduszu.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Reklama a drogi gminne i powiatowe

Przy rozróżnianiu informacji od reklamy trzeba mieć na uwadze, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez jego adresatów. Wypowiedź jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru – taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana.

RELACJA

REDAKCJA maj-czerwiec | 3 (68) 2023

II Ogólnopolska Konferencja Dzień Drogowca 2023 za nami! - Relacja z wydarzenia

26 kwietnia 2023 r. w Poznaniu odbyła się II ogólnopolska konferencja „Dzień drogowca 2023” zorganizowana przez naszą redakcję. Ponad 120 uczestników, 14 eksperckich prelekcji, prezentacje nowoczesnych technologii, świetny networking – tak było podczas drugiej edycji spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.

TEMAT NUMERU

MAGDALENA GIERLAK ANDRZEJ TROJANOWSKI URSZULA DZIEDZIC maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Realizacja wybranych obowiązków zarządców dróg w świetle wyników kontroli NIK

W artykule omówiono jeden z podstawowych obowiązków zarządców dróg wynikający z ustawy o drogach publicznych, tj. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego dróg. Realizację powyższego obowiązku przedstawiono na przykładzie działań zarządców dróg skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w ramach dwóch tematów kontroli. W artykule omówiono funkcjonowanie w tym aspekcie zarówno zarządców dróg gminnych, jak i powiatowych.