Utrzymanie dróg

Zasady doboru i organizacji zadrzewienia przydrożnego

Zieleń przydrożna to roślinność umieszczona w pasie drogowym w szczególności w celu ochrony użytkowników drogi przed oślepieniem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochrony drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochrony przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Usunięcie odpadów ropopochodnych z drogi

Zapewnienie bezpieczeństwa dróg publicznych stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na ich zarządcach. Elementem tego obowiązku jest m.in. uprzątnięcie drogi. Czy w skład tego obowiązku wchodzi również usunięcie odpadów ropopochodnych i czy zarządca drogi musi samodzielnie lub przez wybranego wykonawcę realizować tego rodzaju akcje uprzątnięcia drogi? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie stanowi przedmiot artykułu.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Pomiary ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych – co warto wiedzieć

Wzrost potrzeb w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, a w szczególności w obszarze dróg kołowych, prowadzi do licznych inwestycji w budowę nowych połączeń drogowych oraz przebudowę lub modernizację tych już istniejących. Właściwe dobranie parametrów technicznych projektowanych dróg, ulic czy elementów węzłowych wymaga wielokryterialnej analizy danych wejściowych, wśród których jednym ze składników są wyniki pomiarów ruchu drogowego. Dostarczają one informacji o istniejącym obciążeniu danej drogi czy połączenia dróg i są ważną informacją wsadową pozwalającą m.in. na ocenę potrzeb ruchowych czy realizację prognoz ruchu.