okladkaImpozycja-druk-wrzesien.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (52) 2020

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

W bieżącym numerze m.in.:

 

 • przypominamy na co zwracać uwagę przy odtwarzaniu oznakowania poziomego oraz jakie parametry mają wiodące na rynku maszyny wspo­magające utrzymanie poboczy w okresie jesiennym,
 •  omawiamy jak sprawnie dobrać odpowiedni rodzaj konstrukcji drogowych przy budowie dróg gminnych i powiatowych,
 • prezentujemy dla pasjonatów maszyn przegląd i ocenę porównawczą cech konstrukcyjnych walców drogowych stalowych i ogumionych,
 • tłumaczymy niejasności kiedy droga może zostać zaliczona do kategorii dróg gminnych oraz jakie są warunki przejęcia drogi od samorządowej osoby prawnej,
 • dzielimy się korzyściami dobrego projektu konstrukcji nawierzchni i jak taki opracować aby droga przetrwała bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji,
 • informujemy na temat skutecznych sposobów i praktyk odkażania i dezynfekcji miast w aspekcie ochrony przed koronawirusem,
 • wyjaśniamy dlacze­go wyznaczenie granicy pasa drogowego w płaszczyźnie pionowej jest problematyczne i jakie czynniki wpływają na zajęcia pasa drogowego zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (52) 2020

PROBLEMATYKA ODKAŻANIA I DEZYNFEKCJI MIAST W ASPEKCIE OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

Podczas ostatnich kilku miesięcy w internecie pojawiło się wiele różnych opracowań i przepisów na to, jak skutecznie walczyć z koronawirusem w kontekście odkażania oraz dezynfekcji powierzchni w obszarze użyteczności publicznej, takich jak: ulice, place, ławki, wiaty przystankowe, przejścia podziemne. Sprawdźmy zatem ich skuteczność.

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (52) 2020

JESIENNE ROBOTY UTRZYMANIOWE POBOCZY DRÓG – CO KONIECZNIE NALEŻY ZAPEWNIĆ

Jesienne prace utrzymaniowe stanowią w dużej części kontynuację robót letnich, ale są także przygotowaniem drogi do jej użytkowania w okresie zimowym. Jesienne roboty utrzymaniowe mają szczególne znaczenie na terenach, gdzie występują szkody górnicze oraz przełomy, a także koleiny, które jak wiadomo, bardzo negatywnie wpływają na utrzymanie, a szczególnie odwodnienie jezdni.

PROJEKTOWANIE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na polskich drogach nawierzchnie podatne nie są już jedynym nasuwającym się wyborem, poprawiła się świadomość co do możliwości stosowania innych rozwiązań.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI wrzesień-październik | 5 (52) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:

 • czy nazwa „droga” przyjęła się dlatego, że jej wykonanie jest drogie, a nie tanie;
 • czy naprawdę nie stać nas na dobre drogi, bo są drogie;
 • co możemy zrobić, aby mieć dobre tanie drogi;
 • czy tania droga w realizacji/budowie musi być droga w utrzymaniu;
 • co zrobić, by tania droga w realizacji/budowie była dobra i tania w eks­ploatacji.
ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO

O ile w płaszczyźnie poziomej można określić pewne, sztywne ramy pasa drogowego, takie jak stwierdzenie, że granicę pasa drogowego wyznacza granica działki ewidencyjnej, tak w przypadku płaszczyzny pionowej nie jest to już takie oczywiste. Każdy rodzaj zajęcia pasa drogowego należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem - w ocenie autora - nie każda forma wejścia w przestrzeń, w której znajduje się również przestrzenna granica pasa drogo­wego stanowi ingerencję w pas drogowy.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (52) 2020

OCENA PORÓWNAWCZA CECH KONSTRUKCYJNYCH WALCÓW DROGOWYCH STALOWYCH I OGUMIONYCH

Walcem drogowym nazywamy maszynę składającą się z zespołu cylindrycznych walców, służących do zagęszczania powierzchni gruntu lub warstw drogi. I to właśnie dostępna obecnie różnorodność walców pokazuje nam, jak bardzo rozwinięta jest dziedzina zagęszczania gruntów. Porównywane w tym artykule maszyny wyko­rzystywane są głównie do zagęszczania miesza­nek mineralno-bitumicznych podczas budowy dróg oraz innych powierzchni utwardzonych.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (52) 2020

PRZEJĘCIE DROGI PRZEZ GMINĘ

Do gminnej puli terenów komunikacyjnych wlicza się m.in. drogi gminne. Zasób ten może być powiększany nie tylko poprzez działalność inwestycyjną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu odcinka sieci drogowej na nieruchomości będącej we władaniu gminy, ale również poprzez inne przejawy aktywności transakcyjnej. We wskazanym zakresie wyróżnić można odpłatne i nieodpłatne nabywanie infrastruktury drogowej, przejmowanie dróg z inicjatywy gminy, albo na skutek aktywności innych podmiotów. Każdy z przejawów działalności inwestycyjnej ma swoją specyfikę, generującą określone korzyści i ryzyka.

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (52) 2020

FORMY WSPÓŁPRACY GMIN Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI W ZAKRESIE PROWADZENIA PARKINGÓW

Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych oraz jakości świadczonych usług parkingowych, stanowi jeden z mierników prawidłowego zorganizowania ładu komunikacyjnego w gminie. Zwiększenie efektywności gminnych usług parkingowych może nastąpić m.in. poprzez wdrożenie odpowiednio dobranej formuły współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotami prywatnymi.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (52) 2020

SPECUSTAWA DROGOWA A PRAWO BUDOWLANE

W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieuregulowanych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802 i 1086 z późn. zm.).

WARTO WIEDZIEĆ

Warto Wiedzieć MAGDALENA DALECKA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

STAROGARD OŚWIETLONY NA MEDAL

Sposób i jakość oświetlenia dróg i terenów publicznych w Starogardzie Gdańskim docenił Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie. W lutym 2020 r. miasto otrzymało I nagrodę w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku”. Stolica Kociewia laury zdobyła również za innowacyjne oświetlenie parku miejskiego, dworca PKP i zimowe iluminacje.