new.png
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (33) 2017

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

Nie poddając się wakacyjnemu lenistwu, lipcowo-sierpniowy numer otwieramy artykułem poświęconym najnowszym zmianom przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Nowelizacja doprecyzowuje i reguluje wiele kwestii, takich jak ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora czy sprzeciw inwestora co do udziału podwy-konawcy w inwestycji. Istotną zmianą jest zlikwidowanie konieczności uzyskania zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą. Zarządcom dróg przypominamy, dlaczego warto zadbać o aktualizację i zmianę w operacie ewidencyjnym użytków gruntowych na działkach przeznaczonych pod budowę dróg publicznych. Z kolei zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego z pewnością zainteresują wszystkich prowadzących prace budowalno-remontowe w obrębie dróg, niezwiązane bezpośrednio z ich utrzymaniem i ochroną. W niniejszym numerze zamieszczamy też krótkie omówienie polityki unijnej na rzecz ekorozwoju transportu. Jeśli chodzi o projektowanie, pozostajemy w tematyce dróg betonowych – tym razem odpowiemy na pytania, czy warto je budować na terenach wiejskich, czym kierować się przy ich projektowaniu, aby zminimalizować koszty eksploatacji, oraz kiedy należy wybrać inną technologię. W lipcowo-sierpniowych „Drogach Gminnych i Powiatowych” nie zabrakło również nowinek technicznych – na przykładzie zamiatarki elewatorowej przedstawiamy nowe rozwiązania konstrukcyjne optymalizujące działanie maszyny i ułatwiające pracę jej operatorowi. Presja inwestycyjna na terenach miast staje się coraz bardziej dotkliwa dla drzew, które w wyniku prac budowlanych i remontowych doznają uszkodzeń. Uszkodzone drzewa łatwiej ulegają złamaniom, dlatego tak istotna jest kontrola ich statyki i podejmowanie odpowiednich decyzji co do dalszego losu grożących złamaniem lub wywróceniem się drzew. Jak rozpoznawać drzewa zagrażające bezpieczeństwu przedstawiamy w pierwszym z cyklu artykułów poświęconych diagnozie uszkodzeń drzew. Zachęcam do lektury, a także do zaglądania na nasz profil na Facebooku, gdzie na bieżąco można śledzić nowinki branżowe.

Miłej lektury,

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – wskazania do diagnozy

Drzewa są ważnym elementem towarzyszącym drogom oraz zabudowie miast i wsi, pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe, które wielu naukowców szeroko opisało i skategoryzowało jako usługi ekosystemowe. Drzewa są jednak niedostatecznie chronione i w dużym stopniu wystawione na niekorzystne działanie czynników stresowych. Uszkodzenia drzew prowadzą do osłabienia ich funkcji biologicznych i mechanicznych, w rezultacie powodując ich zamieranie lub łamanie się. W prowadzeniu bieżącej kontroli zadrzewień ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń pod kątem przyczyn ich powstawania i dalszych konsekwencji dla kondycji drzewa i jego wytrzymałości mechanicznej. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu wspomagającego prawidłową diagnozę uszkodzeń drzew i ich ocenę pod kątem wpływu na kondycję lub statykę drzewa.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Wybrane kierunki modernizacji maszyn drogowych na przykładzie zamiatarek elewatorowych

Zamiatarki elewatorowe doczekały się nowej odsłony. Celem modernizacji było opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które eliminowałoby problemy związane z dotychczasowym sposobem zawieszenia szczotek bocznych w zamiatarkach, a tym samym zoptymalizowanie pracy maszyny poprzez zapewnienie możliwości dokładniejszego dopasowania ustawienia szczotek do warunków panujących na zamiatanym podłożu. Nowe rozwiązanie ułatwia też zadanie operatorowi – obie szczotki będzie można ustawić jednocześnie w obu płaszczyznach za pomocą siłowników hydraulicznych obsługiwanych z kabiny.

WYDARZENIA

lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Autostrada – Polska 2017 zakończona sukcesem

Mnóstwo nowoczesnych maszyn, ciekawe rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie podsumować można XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbywały się od 9 do 11 maja w Kielcach. Wystawę odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. Targi odwiedziło ponad 14 000 gości.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Podstawowym celem regulacji było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony uczestnikom procesu budowlanego, a także zachęcenie inwestorów do większej staranności przy wyborze kontrahentów.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Zajęcie pasa drogowego. Tryb administracyjny

Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.) regulujące kwestie związane z korzystaniem z dróg publicznych i zarządzaniem nimi mają służyć ochronie samych dróg i urządzeń z drogą związanych oraz stworzeniu warunków optymalnie bezpiecznego i wygodnego ruchu drogowego. Zadania te realizowane są w obrębie pasa drogowego. Ochronę drogi sprawuje jej zarządca, zatem do niego należy wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.

WARTO WIEDZIEĆ

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Transport dla ludzi i środowiska

Transport drogowy destrukcyjnie wpływa na środowisko, stąd konieczność jego minimalizacji przez daleko idącą integrację z innymi rodzajami transportu i promocję ruchu rowerowego. Polityka transportowa Unii Europejskiej od lat próbuje wypracować kompromis pomiędzy priorytetami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi, przedstawiając wieloletnie plany działania określające główne kierunki, konkretne cele i narzędzia oraz harmonogramy realizacji traktatowych ustaleń dotyczących sektora transportowego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY