Prawne Zeszyty Drogowe

Grunty przeznaczone w ewidencji gruntów i budynków pod budowę dróg publicznych

Dlaczego warto zadbać o aktualizację i zmianę w operacie ewidencyjnym użytków gruntowych na działkach przeznaczonych pod budowę dróg publicznych? Na to pytanie postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Grunty zaliczone do przeznaczonych pod budowę dróg publicznych

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje m.in. informacje dotyczące:

 1. gruntów, tj. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
 2. budynków, tj. ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 3. lokali, tj. ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Wszystkie informacje podmiotowe i przedmiotowe zawiera operat ewidencyjny, składający się z bazy danych prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego w szczególności:

 1. odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
 2. udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 3. wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Wykazywane w ewidencji grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oznacza się symbolem „Tp”. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 j.t. ze zm.) do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie:

 1. ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości lub uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, wydanych na pod- stawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń sądowych orzeka- jących o podziale nieruchomości,
 2. o statecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu- blicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031),
 3. o statecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.),
 4. ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778, 904 i 961), ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została zakończona.

Jak uchronić się przed podatkiem rolnym?

Dla zarządcy drogi biorącego udział w procesie przygotowania inwestycji drogowej niezwykle ważne jest, aby sporządzone przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykazy zmian gruntowych, stanowiące integralną część map z projektem podziału nieruchomości, tj. dokumentacji niezbędnej do uzyskania od właściwego organu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawierały poprawne oznaczenia w zakresie użytków gruntowych w stosunku do działek zlokalizowanych w przyszłym pasie drogowym. Z doświadczenia autora wynika, że w przypadkach dokonywania podziału nieruchomości działki przeznaczone pod budowę dróg miewają w dokumentacji co do zasady prawidłowo oznaczony użytek gruntowy. W przypadku działek przejętych przez inwestora w całości praktyka bywa różna. Często bywa tak, że działki przeznaczone w całości pod pas drogowy w ogóle nie są wykazywane w wykazie zmian gruntowych, w efekcie czego występujący na niej użytek pozostaje niezmieniony (np. RIIIb). Jest to niewątpliwie błąd, który może rodzić konsekwencje finansowe. Dlatego zarządca drogi winien zwracać uwagę, aby każda działka przejęta przez inwestora, bez względu na to, czy w całości, czy po podziale, miała zmieniony użytek na „Tp”.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Podstawowym celem regulacji było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony uczestnikom procesu budowlanego, a także zachęcenie inwestorów do większej staranności przy wyborze kontrahentów.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Zajęcie pasa drogowego. Tryb administracyjny

Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.) regulujące kwestie związane z korzystaniem z dróg publicznych i zarządzaniem nimi mają służyć ochronie samych dróg i urządzeń z drogą związanych oraz stworzeniu warunków optymalnie bezpiecznego i wygodnego ruchu drogowego. Zadania te realizowane są w obrębie pasa drogowego. Ochronę drogi sprawuje jej zarządca, zatem do niego należy wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.