Prawne Zeszyty Drogowe

Zajęcie pasa drogowego. Tryb administracyjny

Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.) regulujące kwestie związane z korzystaniem z dróg publicznych i zarządzaniem nimi mają służyć ochronie samych dróg i urządzeń z drogą związanych oraz stworzeniu warunków optymalnie bezpiecznego i wygodnego ruchu drogowego. Zadania te realizowane są w obrębie pasa drogowego. Ochronę drogi sprawuje jej zarządca, zatem do niego należy wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.

Ochrona dróg publicznych 

Środkiem służącym ochronie dróg publicznych jest ustanowiony w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zwanej dalej u.d.p., zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przywołany przepis stanowi, że zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:

 1. lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
 2. włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
 3. poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego;
 4. samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających;
 5. umieszczania reklam:
  • imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych;
 6. umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe;
 7. niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
 8. zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
 9. odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
 10. wypasania zwierząt gospodarskich;
 11. rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem;
 12. usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.

Z powyższego wynika generalny zakaz lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych czy umieszczania urządzeń niesłużących drodze i infrastrukturze z nią związanej. Wyjątek od tej zasady, określony w art. 39 ust. 3 u.d.p. w odniesieniu do obiektów budowlanych czy urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wymaga wykazania, że lokalizacja takiego obiektu lub urządzenia w pasie drogowym stanowi szczególnie uzasadniony przypadek. Zgodnie bowiem ze wspomnianym wyżej artykułem: w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej [...]. Należy podkreślić, że zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy:

 1. o oddanie gruntów w pasie drogowym w najem, dzierżawę lub użyczenie;
 2. o partnerstwie publiczno-prywatnym, skut­ kującej otrzymaniem przez partnera prywatnego w najem, dzierżawę albo użycze­nie nieruchomości leżących w pasie drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej;

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Podstawowym celem regulacji było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony uczestnikom procesu budowlanego, a także zachęcenie inwestorów do większej staranności przy wyborze kontrahentów.