Prawne Zeszyty Drogowe

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Podstawowym celem regulacji było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony uczestnikom procesu budowlanego, a także zachęcenie inwestorów do większej staranności przy wyborze kontrahentów.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, m.in. Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), dotycząca umowy o roboty budowlane, a konkretnie solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Jest to wynik uchwalonej ustawy z 7 kwietnia 2017 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Nowelizacja jest częścią większych zmian, które miały na celu ułatwienie przedsiębiorcom dochodzenia wierzytelności w ramach tzw. pakietu wierzycielskiego.

Jak przy każdej zmianie, powstaje pytanie o przesłanki ich wprowadzenia. W uzasadnieniu stwierdzono, że poziom wypłacalności przedsiębiorcy (tzw. płynności) w dużej mierze zależy od terminowego regulowania zobowiązań przez jego kontrahentów. Brak zapłaty lub opóźnienie w zapłacie należności jest jednym z głównych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz jednym z podstawowych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa. Jak wynika z analiz, ok. 10% faktur w Polsce regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni i jest to trzeci najgorszy wynik w Europie. Nierzetelność kontrahentów często skutkuje popadaniem przez przedsiębiorców w „spiralę długów” wobec swoich partnerów biznesowych, pracowników czy Skarbu Państwa. Nieterminowe płatności powodują także konieczność ograniczenia inwestycji, co przekłada się na stan całej gospodarki, np. z uwagi na niemożność realizacji wcześniej przyjętej strategii rozwoju bądź wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, redukcję zatrudnienia czy podnoszenie cen.

Zwrócono również uwagę na fakt, że największy problem związany z zapłatą należności występuje w branży budowlanej. Dla zobrazowania skali zadłużenia można wskazać, że aż 13 z 61 spółek giełdowych działających w branży budowlanej jest wpisanych do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, a ich niespłacone długi łącznie wynoszą 4,03 mld zł, co stanowi 46% sumy zadłużenia wszystkich spółek giełdowych.

Za podstawowy cel regulacji przyjęto wzmoc­nienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora MSP, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i podwykonawcy, jako uczestników procesu budowlanego, w związku z odpowiedzialnością inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Zajęcie pasa drogowego. Tryb administracyjny

Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.) regulujące kwestie związane z korzystaniem z dróg publicznych i zarządzaniem nimi mają służyć ochronie samych dróg i urządzeń z drogą związanych oraz stworzeniu warunków optymalnie bezpiecznego i wygodnego ruchu drogowego. Zadania te realizowane są w obrębie pasa drogowego. Ochronę drogi sprawuje jej zarządca, zatem do niego należy wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.