DROGI_SAMORZADOWE_nr_74_E-BOOK[1]-1_page-0001.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (74) 2024

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

Po zakończeniu sezonu zimowego i nadejściu wczesnowiosennego okresu istotną kwestią jest naprawa nawierzchni dróg. Wraz z ustępującym śniegiem i lodem pojawiają się widoczne uszkodzenia, i ubytki w jezdni. Z tego względu w tym wydaniu skupiliśmy uwagę na utrzymaniu dróg po zimowym sezonie.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze artykuł dr. inż. Michała Stawowiaka, poświęcony mobilnym recyklerom stosowanym do napraw nawierzchni dróg. Autor zagłębia się w kwestie techniczne, precyzyjnie opisując sposób działania i wyposażenie wspomnianych maszyn. Ponadto w swym drugim artykule ekspert porusza tematykę sprzętu wykorzystywanego do pozimowych zabiegów higieniczno-sanitarnych. W tym przypadku warto wyróżnić zamiatarki elewatorowe oraz podciśnieniowe. Odpowiednie wyposażenie jest niezbędne w celu przywrócenia stanu dróg sprzed zimowego sezonu.

Pozostając w danej tematyce, nie mogliśmy również pominąć kwestii konserwacji i serwisu oświetlenia po okresie zimowym. Był to czas, kiedy mogło dojść do uszkodzeń różnych komponentów oświetlenia, jak: słupy lub urządzenia emitujące światło. Warto mieć na uwadze, iż niekiedy konieczne mogą być remonty oświetlenia po zimie. Stąd zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami postępowania zakupowego na modernizację oświetlenia. Tej tematyce poświęcono dwa artykuły, w których nasz ekspert przedstawia wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć gminom w przypadku realizacji projektów objętych dofinansowaniem.

Ponadto w tym wydaniu kontynuujemy temat dotacji na drogi samorządowe. Jednak tym razem uwaga zostaje skupiona na procedurze składania wniosku w ramach Rządowego Funduszu Dróg. Opracowaniu towarzyszą praktyczne przykłady, w których ekspert odpowiada na istotne pytania. Dotyczą one m.in. zawartości ogłoszenia o naborze wniosków, kryteriów stosowanych przez komisję w stosunku do wniosku czy potencjalnej zmiany listy zadań powiatowych i gminnych podlegających dofinansowaniu.

Nie brak również ciekawego opisu przypadków. Poruszony został problem podwyższonego zawilgocenia w nawierzchni drogowej, co skutkowało przebudową fragmentu jednej z dróg gminnych. Artykuł urozmaicono o szczegółowe schematy oraz tabele zawierające dane odnośnie do warstw w otworach badawczych. Wszystko po to, aby czytelnik mógł zapoznać się dogłębnie z przedstawioną sytuacją.

Z życzeniami owocnej lektury redakcja „Drogi Samorządowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POZIMOWE ZABIEGI HIGIENICZNO-SANITARNE W KONTEKŚCIE UTRZYMANIA DRÓG

Corocznie w okresie marca, kwietnia, a czasem również końca lutego powraca problem związany z koniecznością posprzątania na drogach po akcji zimowego utrzymywania dróg. Znamy wiele technik i sposobów na pozimowe sprzątanie dróg gminnych i powiatowych oraz miejskich ulic. Lecz czy zawsze techniki te są skuteczne, efektywne ekonomicznie, a także czy idą w parze z ekologią? W niniejszym artykule wskazano i opisano kilka sposobów na to, jak szybko i efektywnie posprzątać drogi i ulice.

EMIL OKRASA maj-czerwiec | 3 (74) 2024 Tekst otwarty

OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC: OD PROJEKTU DO UTRZYMANIA

Oświetlenie dróg i ulic odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Właściwe projektowanie, realizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego są niezbędne dla osiągnięcia tych celów. W niniejszym przewodniku omówimy podstawy oświetlenia dróg i ulic, różne rodzaje oświetlenia, wymagania i normy, a także nowoczesne rozwiązania stosowane w tej dziedzinie. Głównie jednak skupimy się na zagadnieniach związanych z konserwacją i serwisem oświetlenia po okresie zimowym oraz utrzymaniem i zarządzaniem systemem oświetleniowym. Na koniec omówimy kwestie bezpieczeństwa i konsekwencje braku odpowiedniego oświetlenia ulicznego.

PROJEKTOWANIE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (74) 2024

WARIANTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W WARUNKACH REALIZOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nawierzchnia drogowa jest konstrukcją, której praca jest ściśle powiązana z warunkami gruntowo-wodnymi. Dokładne rozpoznanie podłoża pozwala na dobór układu warstw drogowych zapewniających właściwą nośność i trwałość, natomiast ustalenie wysokości zwierciadła wód gruntowych pozwala zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni przed destrukcyjnym działaniem podwyższonej wilgotności. Nie zawsze badania geologiczne są jednak wystarczająco szczegółowe i konieczne jest wariantowanie układu warstw konstrukcyjnych w trakcie realizacji prac drogowych.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ANALIZA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODDANEJ INTENSYWNEMU SPŁYWOWI WÓD OPADOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU

Nawierzchnie dróg wewnętrznych niebędących pod zarządem samorządów często posiadają nawierzchnie gruntowe. Takie rozwiązanie, pod warunkiem poprawnego wykonania i doboru materiałów, nie jest złym pomysłem, a może również stanowić korzystną finansowo alternatywę dla dróg brukowanych. Wadą i potencjalnym kłopotem może okazać się możliwość skutecznego odprowadzenia wód opadowych, których nadmiar lub niekontrolowany spływ jest bardzo problematyczny w kontekście utrzymania i trwałości takich nawierzchni, co przedstawiono w opisanym przykładzie terenowym.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

DOTACJE NA DROGI W SAMORZĄDZIE PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi podstawę do pozyskania dotacji na drogi powiatowe i gminne znajdujące się na terenie samorządu. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ZNAKI DROGOWE I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH W SAMORZĄDZIE

Celem każdego zarządzającego drogą gminną i powiatową powinno być prawidłowe oznakowanie dróg i poboczy. Stąd warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, których zapisy określają prawidłowe rozmieszczanie znaków drogowych. Niezbędną pomocą służy również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., zawierająca podstawowe i niezbędne informacje dotyczące oznakowania dróg, jakie powinny znajdować się w każdym kraju, który ją podpisał.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA

Realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia, w tym drogowego, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zmierzającego do nabycia stosownych świadczeń. Niektóre aspekty proceduralne wywołują znaczne wątpliwości po stronie beneficjentów, a nie zyskały one jednoznacznych wyjaśnień ze strony BGK.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA MIENIU OPERATORA

W ramach dofinansowań uzyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę zrealizowane mają zostać inwestycje, których przedmiotem jest modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia, w znacznej mierze w obrębie infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę to, iż w praktyce znaczna część tego oświetlenia pozostaje we własności podmiotów trzecich względem gminy, ujawniają się wątpliwości i problemy dotyczące zapewnienia sobie przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego objętego dofinansowaniem.

WARTO WIEDZIEĆ

NASZ EKSPERT UDZIELA ODPOWIEDZI

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

Przemysław Gogojewicz udziela odpowiedzi na Państwa pytania

W przypadku realizacji celów publicznych niemal zawsze do- chodzi do nieuchronnej kolizji interesu publicznego i interesów indywidualnych. Co do zasady w tego rodzaju sytuacji prymat przyznany zostaje interesowi publicznemu, chyba że zakres planowanej ingerencji w prawo podmiotowe doprowadziłby do naruszenia jego istoty (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP).