Utrzymanie dróg

OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC: OD PROJEKTU DO UTRZYMANIA

Oświetlenie dróg i ulic odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Właściwe projektowanie, realizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego są niezbędne dla osiągnięcia tych celów. W niniejszym przewodniku omówimy podstawy oświetlenia dróg i ulic, różne rodzaje oświetlenia, wymagania i normy, a także nowoczesne rozwiązania stosowane w tej dziedzinie. Głównie jednak skupimy się na zagadnieniach związanych z konserwacją i serwisem oświetlenia po okresie zimowym oraz utrzymaniem i zarządzaniem systemem oświetleniowym. Na koniec omówimy kwestie bezpieczeństwa i konsekwencje braku odpowiedniego oświetlenia ulicznego.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 • w jaki sposób ulice mogą być oświetlone,
 • dlaczego warto robić przeglądy oświetlenia,
 • do jakich konsekwencji może prowadzić brak odpowiedniego oświetlenia dróg szybkiego ruchu.

PODSTAWY OŚWIETLENIA DRÓG I ULIC

Kluczowe znaczenie ma typ oświetlenia dróg i ulic. W Polsce obowiązują normy oświetlenia zewnętrznego, które określają wymagania oświetleniowe dla różnych typów dróg i obszarów. Normy te mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu dla użytkowników dróg.

Wymagania dotyczące oświetlenia ulicznego obejmują między innymi takie parame- try, jak: natężenie oświetlenia, jednorodność oświetlenia czy ograniczenie oślepienia. Właściwe oświetlenie drogi powinno zapewniać odpowiednie rozproszenie światła, minimalizować oślepienie i zwiększać widoczność dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Przestrzeganie tych norm jest kluczowe dla zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu oświetleniowego oraz niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania oświetlenia

ZASADY WYKONANIA OŚWIETLENIA DROGI: OD PROJEKTU DO REALIZACJI

Proces tworzenia oświetlenia drogi składa się z kilku etapów, począwszy od projektowania, poprzez realizację, aż po utrzymanie i serwisowanie. Na etapie projektowania specjaliści opracowują plan oświetlenia, uwzględniając obowiązujące normy oświetleniowe oraz specyfikę danej drogi. Następnie, na etapie realizacji, wykonawcy montują lampy uliczne, słupy oświetleniowe oraz instalacje elektryczne. Koszty zaprojektowanego oświetlenia zależą od wielu czynników, takich jak: rodzaj oświetlenia, długość drogi czy stopień skomplikowania projektu. Po zakończeniu realizacji odpowiednio zamontowane oświetlenie powinno spełniać założenia stawiane w okresie projektowym. Bardzo ważne jest jednak regularne utrzymanie i serwisowanie systemu oświetleniowego, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie i długą żywotność. Brak odpowiedniego utrzymania systemu może się wiązać z późniejszymi problemami, takimi jak: brak prawidłowego natężenia światła, a co za tym idzie – bardzo negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

SPECYFIKA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH

Drogi gminne to najczęściej spotykane drogi w Polsce, łączące miejscowości oraz obszary wiejskie. Oświetlenie na drogach gminnych jest zróżnicowane, a jego intensywność zależy od wielu czynników, takich jak: natężenie ruchu, funkcja drogi czy obecność zabudowań. W przypadku dróg gminnych pomiarów oświetlenia dokonuje się zgodnie z obowiązującymi normami, a oświetlenie na wsi często jest mniej intensywne niż w miastach, ze względu na mniejsze natężenie ruchu oraz potrzebę ochrony przyrody.

OŚWIETLENIE DRÓG SZYBKIEGO RUCHU: KRAJOWYCH I EKSPRESOWYCH

Drogi krajowe i ekspresowe to ważne arterie komunikacyjne łączące większe miasta oraz regiony Polski. W związku z tym oświetlenie na tych drogach musi spełniać wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz widoczności. Pomiary natężenia oświetlenia na drogach szybkiego ruchu są kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a stosowane rozwiązania oświetleniowe muszą być energooszczędne oraz trwałe, zwłaszcza że wymiana oświetlenia na drogach tego typu często wiąże się z pracami mogącymi w znacznym stopniu utrudnić płynność ruchu na danej trasie.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W OŚWIETLENIU ULICZNYM

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii oświetleniowych, co wpływa również na oświetlenie dróg gminnych, dróg krajowych oraz dróg ekspresowych. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak inteligentne oświetlenie LED czy zintegrowane systemy oświetleniowe, pozwala na osiągnięcie większej efektywności energetycznej, lepszej jakości światła oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Poniżej przedstawimy najważniejsze innowacje w dziedzinie oświetlenia ulicznego, które obniżą koszty użytkowania oświetlenia i ułatwią jego konserwację.

RÓŻNE RODZAJE OŚWIETLENIA ULIC: LAMPY ULICZNE LED

Na rynku dostępne są różne rodzaje lamp ulicznych, które można zastosować w zależności od potrzeb i wymagań. Tradycyjne lampy uliczne, takie jak sodowe czy rtęciowe, są stopniowo zastępowane przez nowocześniejsze rozwiązania, czyli lampy uliczne LED. Lampy LED uliczne oferują szereg zalet, takich jak: niższe zużycie energii, dłuższa żywotność i lepsza jakość światła. Każdy rodzaj oświetlenia ma swoje wady i zalety, jednak obecnie nie ma większego sensu stosować lamp innych niż w technologii LED. Z punktu widzenia konserwacji lamp w technologii LED dużą zaletą jest znacznie dłuższa żywotność źródeł LED oraz ich odporność na niskie temperatury. Pozwala to na rzadsze wymiany lamp i źródeł, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty samej konserwacji.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE LED

Wprowadzenie technologii LED do oświetlenia ulicznego przyniosło wiele korzyści, takich jak: znaczne obniżenie zużycia energii, dłuższa żywotność źródeł światła oraz lepsza jakość światła. Inteligentne oświetlenie LED pozwala na zdalne sterowanie natężeniem światła, co przekłada się na dodatkowe oszczędności energetyczne oraz zwiększenie komfortu użytkowników dróg. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu oraz systemów telemetrii oświetlenie LED może dostosowywać się do aktualnych warunków, takich jak natężenie ruchu czy warunki atmosferyczne, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, krajowych i ekspresowych.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE LED POZWALA NA ZDALNE STEROWANIE NATĘŻENIEM ŚWIATŁA, CO PRZEKŁADA SIĘ NA DODATKOWE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNE ORAZ ZWIĘKSZENIE KOMFORTU UŻYTKOWNIKÓW DRÓG.

Kolejną zaletą stosowania systemów sterownia i inteligentnych lamp jest możliwość stworzenia systemu, który sam będzie raportować o ewentualnych uszkodzeniach lamp. Dzięki wprowadzeniu systemu tego typu na bieżąco jesteśmy informowani o stanie opraw oświetleniowych, co pozwala na bieżąco prowadzić prace konserwacyjne i redukuje czas spędzony na weryfikacji stanu utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W OŚWIETLENIU ULICZNYM

W Polsce coraz więcej miast i gmin decyduje się na modernizację oświetlenia ulicznego, wprowadzając nowoczesne technologie, takie jak inteligentne oświetlenie LED czy zintegrowane systemy oświetleniowe. Przykładem takiego rozwiązania może być miasto Poznań, które wdrożyło system inteligentnego oświetlenia LED na wybranych drogach gminnych, krajowych i ekspresowych. Dzięki temu oświetlenie dostosowuje się do natężenia ruchu oraz warunków atmosferycznych, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz oszczędności energetycznych.

Podobne rozwiązania można spotkać również na innych drogach krajowych i ekspresowych, gdzie zastosowanie nowoczesnych technologii oświetleniowych pozwala na lepsze zarządzanie oświetleniem oraz osiągnięcie większej efektywności energetycznej. Warto zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w oświetleniu ulicznym przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również do realizacji celów związanych z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. Powyższe rozwiązania to idea wprowadzenia tak zwanej idei smart city. Idea smart city, czyli „inteligentne miasto”, odnosi się do koncepcji wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia mieszkańców, efektywności funkcjonowania miasta oraz zrównoważonego rozwoju urbanizacji. Główne cele smart city to zwiększenie wydajności, poprawa jakości życia, zrównoważony rozwój oraz lepsza integracja społeczna i ekonomiczna.

KONSERWACJA I SERWIS OŚWIETLENIA PO OKRESIE ZIMOWYM

Ważnym aspektem utrzymania oświetlenia ulicznego jest regularna konserwacja i serwisowanie systemu, zwłaszcza po okresie zimowym. Zima może wpłynąć na różne elementy oświetlenia, takie jak słupy oświetleniowe czy same źródła światła, dlatego warto zwrócić uwagę na utrzymanie oświetlenia oraz ewentualny remont oświetlenia po zimie.

JAKI WPŁYW MA ZIMA NA OŚWIETLENIE ULICZNE?

Warunki zimowe, takie jak niska temperatura, śnieg czy lód, mogą wpłynąć na oświetlenie uliczne oraz jego elementy. Niska temperatura może skrócić żywotność niektórych źródeł światła, takich jak lampy sodowe czy rtęciowe. W przypadku rozszczelnienia oprawy roztopiony pod wpływem temperatury śnieg może również dostać się do wnętrza oprawy i doprowadzić do zwarcia i zniszczenia źródła czy przepalenia bezpieczników. Nieroztopione śnieg i lód mogą z kolei obciążać słupy oświetleniowe, co może prowadzić do ich uszkodzeń czy nawet przewrócenia. Wszystkie powyższe problemy mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Dlatego warto zwrócić uwagę na stan oświetlenia ulicznego po zimie i przeprowadzić odpowiednie prace konserwacyjne.

CZY WARTO ROBIĆ PRZEGLĄDY OŚWIETLENIA I JAK CZĘSTO POWINNO SIĘ TO ROBIĆ

Regularne przeglądy oświetlenia ulicznego, w tym słupów oświetleniowych, są kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonowania systemu. Przeglądy te powinny obejmować kontrolę stanu technicznego elementów systemu, takich jak: słupy, oprawy czy źródła światła, oraz pomiar natężenia oświetlenia. Częstotliwość przeglądów zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj oświetlenia, warunki atmosferyczne czy obciążenie ruchem drogowym. Zaleca się jednak, aby przeglądy oświetlenia ulicznego przeprowadzać co najmniej raz w roku, najlepiej po okresie zimowym, aby wykryć ewentualne uszkodzenia spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne, które występują wtedy w największym stopniu.

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM ULICZNYM

Właściwe utrzymanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. W tym kontekście warto zastanowić się nad tym, kto odpowiada za oświetlenie na wsi i mieście oraz jakie są główne zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem systemem oświetleniowym.

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OŚWIETLENIOWYM: KTO ODPOWIADA ZA OŚWIETLENIE DRÓG?

W Polsce odpowiedzialność za oświetlenie dróg gminnych, krajowych i ekspresowych spoczywa na różnych podmiotach. W przypadku dróg gminnych, w tym dróg na terenie wsi, za oświetlenie odpowiadają zazwyczaj gminy lub miasta, które zlecają utrzymanie oświetlenia ulicznego firmom specjalizującym się w tej dziedzinie. Natomiast oświetlenie dróg krajowych i ekspresowych jest zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz przez zarządców dróg wojewódzkich. To te podmioty odpowiadają zazwyczaj za zapewnienie usług eksploatacyjnych i remontów systemów oświetlenia. Obejmują one szereg działań, takich jak: konserwacja, naprawa i wymiana elementów systemu oświetleniowego. Regularne przeglądy oświetlenia ulicznego pozwalają na wykrycie ewentualnych usterek oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu.

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO: JAK TO ZROBIĆ?

W przypadku awarii oświetlenia ulicznego mieszkańcy powinni zgłosić problem odpowiednim służbom, takim jak: gmina, miasto lub zarządca drogi. Zgłoszenie awarii można złożyć telefonicznie, mailowo lub za pomocą specjalnych formularzy dostępnych na stronach internetowych odpowiednich instytucji. Po zgłoszeniu awarii odpowiedzialny podmiot powinien podjąć działania mające na celu usunięcie usterki i przywrócenie właściwego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

ZALECA SIĘ JEDNAK, ABY PRZEGLĄDY OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZEPROWADZAĆ CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU, NAJLEPIEJ PO OKRESIE ZIMOWYM, ABY WYKRYĆ EWENTUALNE USZKODZENIA.

Podsumowując, utrzymanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Odpowiedzialność za oświetlenie spoczywa na różnych podmiotach, takich jak: gminy, miasta czy zarządcy dróg, które zlecają utrzymanie systemu oświetleniowego firmom specjalizującym się w tej dziedzinie. Regularne przeglądy, usługi eksploatacyjne i remonty, a także zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego, są kluczowe dla zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu oświetleniowego.

KONSEKWENCJE BRAKU ODPOWIEDNIEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Właściwe oświetlenie ulic jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy. Dobre oświetlenie ulic pozwala na:

 • lepszą widoczność dla kierowców, co pozwala na szybsze reagowanie na niebezpieczne sytuacje, 
 • zmniejszenie ryzyka kolizji z pieszymi i rowerzystami, którzy są lepiej widoczni dzięki oświetleniu,
 • poprawę komfortu jazdy, gdyż kierowcy są mniej zmęczeni dzięki lepszej widoczności,
 • ograniczenie liczby wypadków drogowych, co przekłada się na mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych i rannych.

Dlatego też odpowiednia konserwacja i utrzymanie systemu oświetlenia są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli.

Brak odpowiedniego oświetlenia dróg szybkiego ruchu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • wzrost liczby wypadków drogowych, gdyż kierowcy mają ograniczoną widoczność,
 • zwiększenie ryzyka kolizji z pieszymi i rowerzystami, którzy są trudniej widoczni w ciemności,
 • ogólny spadek bezpieczeństwa na drogach, co może prowadzić do większej liczby ofiar śmiertelnych i rannych,
 • negatywny wpływ na komfort jazdy, gdyż kierowcy są bardziej zmęczeni i zestresowani z powodu ograniczonej widoczności.

W przypadku awarii oświetlenia ulicznego odpowiedzialne podmioty, takie jak: gminy, miasta czy zarządcy dróg, powinny jak najszybciej podjąć działania mające na celu usunięcie usterki i przywrócenie właściwego funkcjonowania oświetlenia. Natomiast mieszkańcy powinni zgłaszać wszelkie awarie oświetlenia ulicznego, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Podsumowując, odpowiednie oświetlenie dróg szybkiego ruchu jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Brak lub awaria oświetlenia ulicznego może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak: wzrost liczby wypadków drogowych czy zwiększenie ryzyka kolizji z pieszymi i rowerzystami. Dlatego ważne jest, aby odpowiedzialne podmioty dbały o właściwe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego, a mieszkańcy zgłaszali wszelkie awarie.

PODSUMOWANIE

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego, począwszy od użycia nowoczesnych rozwiązań oświetlenia ulicznego, takich jak modernizacja oświetlenia czy inteligentne oświetlenie Led, aż po kwestie związane z zarządzaniem oświetleniem i usługami oświetleniowymi. Omówiliśmy również, jak ważna jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wskazaliśmy, jak istotne jest odpowiednie zarządzanie oświetleniem oraz kto odpowiada za oświetlenie dróg i jakie są obowiązki i odpowiedzialność za oświetlenie ze strony zarządu dróg. Wyjaśniliśmy, jak zgłosić awarię oświetlenia ulicznego, jakie są procedury zgłoszenia awarii oświetlenia oraz jak ważne jest, aby zgłaszać się awarię oświetlenia ulicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego. Podkreśliliśmy również konsekwencje braku oświetlenia ulicznego oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach.

Podsumowując, utrzymanie oświetlenia ulicznego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz komfortu jazdy. Nowoczesne rozwiązania, takie jak inteligentne oświetlenie Led, pozwalają na osiągnięcie efektywności energetycznej przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów świetlnych. Odpowiednie zarządzanie oświetleniem, usługi oświetleniowe oraz zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego są niezbędne dla utrzymania właściwego funkcjonowania systemu oświetleniowego.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POZIMOWE ZABIEGI HIGIENICZNO-SANITARNE W KONTEKŚCIE UTRZYMANIA DRÓG

Corocznie w okresie marca, kwietnia, a czasem również końca lutego powraca problem związany z koniecznością posprzątania na drogach po akcji zimowego utrzymywania dróg. Znamy wiele technik i sposobów na pozimowe sprzątanie dróg gminnych i powiatowych oraz miejskich ulic. Lecz czy zawsze techniki te są skuteczne, efektywne ekonomicznie, a także czy idą w parze z ekologią? W niniejszym artykule wskazano i opisano kilka sposobów na to, jak szybko i efektywnie posprzątać drogi i ulice.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.