Prawne Zeszyty Drogowe

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA MIENIU OPERATORA

W ramach dofinansowań uzyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę zrealizowane mają zostać inwestycje, których przedmiotem jest modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia, w znacznej mierze w obrębie infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę to, iż w praktyce znaczna część tego oświetlenia pozostaje we własności podmiotów trzecich względem gminy, ujawniają się wątpliwości i problemy dotyczące zapewnienia sobie przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego objętego dofinansowaniem.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • o problematyce współpracy pomiędzy gminą a właścicielem infrastruktury oświetleniowej,
  •  jakie jest stanowisko RIO propozycji kontraktowych,
  • jakie procedury są wymagane przy zawarciu umowy.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Uzyskane przez gminy dofinansowania mają umożliwić pokrycie części wydatków związanych z realizacją inwestycji oświetleniowej. Z założenia partycypacja finansowa gminy w kosztach realizacji inwestycji nie może być niższa niż 20% wartości inwestycji.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

DOTACJE NA DROGI W SAMORZĄDZIE PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi podstawę do pozyskania dotacji na drogi powiatowe i gminne znajdujące się na terenie samorządu. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ZNAKI DROGOWE I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH W SAMORZĄDZIE

Celem każdego zarządzającego drogą gminną i powiatową powinno być prawidłowe oznakowanie dróg i poboczy. Stąd warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, których zapisy określają prawidłowe rozmieszczanie znaków drogowych. Niezbędną pomocą służy również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., zawierająca podstawowe i niezbędne informacje dotyczące oznakowania dróg, jakie powinny znajdować się w każdym kraju, który ją podpisał.