Projektowanie

WARIANTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W WARUNKACH REALIZOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nawierzchnia drogowa jest konstrukcją, której praca jest ściśle powiązana z warunkami gruntowo-wodnymi. Dokładne rozpoznanie podłoża pozwala na dobór układu warstw drogowych zapewniających właściwą nośność i trwałość, natomiast ustalenie wysokości zwierciadła wód gruntowych pozwala zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni przed destrukcyjnym działaniem podwyższonej wilgotności. Nie zawsze badania geologiczne są jednak wystarczająco szczegółowe i konieczne jest wariantowanie układu warstw konstrukcyjnych w trakcie realizacji prac drogowych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jaki wpływ na pracę nawierzchni drogowej ma podwyższona wilgotność,
  • jakie znaczenie ma właściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,
  • jakie rozwiązania zastosowano w analizowanym przypadku terenowym, by rozwiązać problem modyfikacji układu warstw konstrukcji nawierzchni.

WPŁYW WILGOTNOŚCI WARSTW NIEZWIĄZANYCH NA PRACĘ NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Solidny fundament obiektu budowlanego jest gwarancją trwałości i niezawodności całej konstrukcji. W budownictwie drogowym rolę fundamentu pełnią podbudowy wykonane z różnych materiałów i w różnych technologiach. W nawierzchniach podatnych i półsztywnych w górnych warstwach konstrukcji nawierzchni najczęściej stosowane są podbudowy mineralno-asfaltowe oraz niezwiązane (kruszywowe), zaś w dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni stosuje się materiały kruszywowe (niezwiązane), podbudowy związane spoiwem hydraulicznym lub też mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ANALIZA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODDANEJ INTENSYWNEMU SPŁYWOWI WÓD OPADOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU

Nawierzchnie dróg wewnętrznych niebędących pod zarządem samorządów często posiadają nawierzchnie gruntowe. Takie rozwiązanie, pod warunkiem poprawnego wykonania i doboru materiałów, nie jest złym pomysłem, a może również stanowić korzystną finansowo alternatywę dla dróg brukowanych. Wadą i potencjalnym kłopotem może okazać się możliwość skutecznego odprowadzenia wód opadowych, których nadmiar lub niekontrolowany spływ jest bardzo problematyczny w kontekście utrzymania i trwałości takich nawierzchni, co przedstawiono w opisanym przykładzie terenowym.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.