Okladka_7-2013.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (7) 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

W ostatnich latach branża drogowa przeżywała gwałtowny rozwój. Stało się tak głównie dzięki napływowi środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę prowadzono inwestycje drogowe na wszystkich szczeblach samorządowych – od autostrad po drogi gminne. Sławne stało się powiedzenie naszego premiera: „Polska w budowie”, które idealnie określało stan polskich dróg w ostatnich latach. Rozbudowano sieć autostrad, ale chyba przede wszystkich zmodernizowano istniejące drogi lokalne. Realizując projekt „Wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła badanie ankietowe, pytając przedsiębiorców o główne problemy branży infrastruktury. W komentarzach do wyników ankiety wykorzystano także doświadczenia zdobyte podczas spotkań konsultacyjnych i konferencji zorganizowanych w ramach projektu. 14 marca 2013 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się ogłoszenie wyników badania i związanego z ankietą raportu dotyczącego barier w sektorze infrastruktury. Na podstawie 104 wypowiedzi z polskich firm budowlanych różnej wielkości i z wielu miejscowości wskazano 32 różne bariery, na które napotykają przedsiębiorcy. Niestety, aż 30 z nich dotyczyło zamówień publicznych. Raport ten ma służyć polepszeniu stosunków inwestor – wykonawca, a także zwrócić uwagę na dość jednostronne kumulowanie korzyści w umowach, jakie polskie firmy realizują dla zarządców. GDDKiA w ostatnich miesiącach została najgorzej ocenianym zarządcą. Powodem była pewnego rodzaju bezradność na „schodzenie” firm z kontraktów, co pociągnęło za sobą bankructwa wielu firm budowlanych, także tych czołowych. Niestety, te przykre doświadczenia nie zmusiły zarządców do zmiany pewnych zachowań i polityki obarczania wszelaką odpowiedzialnością wykonawcy. Najwięcej – bo aż 90% – firm budowlanych uważa, że problemem jest złe zaplanowanie zakresu prac przez inwestora publicznego, co determinuje możliwości terminowego i niewadliwego wykonania zamówienia (45% oceniło, że praktyki te są szkodliwe). Prowadzi to do eskalacji problemów, dużej liczby przedłużających się lub nieukończonych budów. Taki stan rzeczy jest bardzo szkodliwy dla interesu publicznego, niestety – w wielu przypadkach jest korzystny dla inwestora, który, nie bacząc na szkodliwe działanie wobec społeczeństwa, czerpie własne zyski.

Drugim bardzo krytykowanym problemem jest wybór wykonawcy, który przeprowadza się na podstawie głównego, dominującego kryterium najniższej ceny. Bardzo trudnym zadaniem jest udowodnienie rażąco niskiej ceny, więc wykonawcy, aby przeżyć, coraz bardziej obniżają marże, stosują gorsze materiały lub po prostu oszukują inwestora. Praktyka ta stoi w sprzeczności z interesem publicznym.

Kolejną, bardzo krytykowaną przez respondentów barierą jest brak zmian w umowach, a w szczególności brak zmian kar umownych, które w dużej mierze są niewspółmiernie wysokie w stosunku do roszczenia. Umowy, jakie stosują inwestorzy, zawierane są jako umowy cywilnoprawne, które z definicji powinny być negocjowane i równomiernie zarówno obciążać, jak i wynagradzać obie strony, w rzeczywistości jednak są dedykowane przez inwestora i niezmienne. Zdarzają się zmiany podczas przeprowadzania procedury przetargowej, lecz nigdy nie dotyczyły one kar ani szczególnych zobowiązań wykonawcy. Te i wiele innych problemów opisuje szczegółowo raport, który jest dostępny na stronie internetowej Związku Pracodawców Branży Infrastruktury.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

WARTO WIEDZIEĆ