Prawne Zeszyty Drogowe

Odbiór końcowy inwestycji

Jak przygotować inwestycję do odbioru końcowego? – porady dla kierownika robót drogowych, czyli na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia (bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości albo w części wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze), z drugiej zaś wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady. Dobrze przygotowana procedura odbiorowa to nie tylko wykonanie robót drogowych zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej, ale także skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających zamawiającemu na weryfikację prawidłowości wykonania robót drogowych. Do ważniejszych dla całego procesu budowlanego dokumentów zalicza się protokół odbioru końcowego oraz dziennik budowy. Oprócz nich pojawiają się protokoły odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, zaświadczenia odpowiednich organów administracyjnych oraz dokumentacja powykonawcza.

Obowiązki kierownika budowy

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 1. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych albo ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
 • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 1. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 2. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 3. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 1. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 2. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 3. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 4. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 5. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 6. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Wskutek protokolarnego przejęcia przez wykonawcę od inwestora terenu budowy powstaje po jego stronie odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych za szkody tam wynikłe. Odpowiedzialność ta

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE