okladka_drogi_nr_61.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (61) 2022

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

Zagadnienia projektowanie odwodnień drogowych

  • Kruszywa w budownictwie drogowym w świetle aktualnych wymagań
  • PPP jako dalsza metoda na dalsze finansowanie polskiej infrastruktury drogowej
  • Problematyka utrzymania poboczy dróg oraz zieleni przydrożnej
  • Systemy maszynowe służące do kruszenia i frezowania nawierzchni drogowej
  • Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - kto może nadać nazwę drodze wewnętrznej, jakie warunki musi spełniać droga, aby można ją było nazwać, kiedy wymagana jest pisemna zgoda
  • Strefa czystego transportu - jaka zmiana zaszła w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla gmin
  • Znaki drogowe - jakie ustawy i rozporządzenia mówią o znakach drogowych, jakie są rodzaje znaków drogowych, rozmiary znaków i kiedy je stosować
  • Budowa, przebudowa czy remont drogi? Kiedy nie są tożsame i jakie dokumenty należy złożyć przy zakończeniu budowy drogi
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

SYSTEMY MASZYNOWE PRZEZNACZONE DO KRUSZENIA I FREZOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Głównym zadaniem frezarki drogowej, której odmianą jest kombajn do robot powierzchniowych, jest skrawanie górnej warstwy nawierzchni wykonanej z asfaltu, asfaltobetonu i betonu na określoną głębokość w celu jej wyprofilowania lub zerwania. W niektórych przypadkach frezarka służy do usuwania oznakowań wykonanych na jezdni. Nawierzchnia skrawana jest na zimno, a po profilowaniu jest równa i ma szorstką teksturę. Jezdnia może zostać natychmiast oddana do ruchu lub w razie potrzeby zostać pokryta nową, cienką warstwą bitumiczną. Niedozwolone jest stosowanie frezarki do zrywania szyn, rur, pokryw włazów lub podobnych elementów jezdni.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

ZNAKI DROGOWE

Znak drogowy jest „aktem” o charakterze generalnym, gdyż jego istota polega na tym, że powinność określonego zachowania się (treść znaku) jest skierowana do abstrakcyjnie określonego adresata będącego uczestnikiem ruchu drogowego. Każdy, kto znajdzie się w strefie znaku drogowego i będzie uczestnikiem ruchu – musi podporządkować się jego dyspozycji.

marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje gminom możliwość utworzenia strefy czystego transportu, która swym zasięgiem może obejmować drogi pozostające w zarządzie gminy. Pomimo że uprawnienie takie przysługuje samorządom już od kilku lat, to zasadne jest powrócenie do tej tematyki, albowiem przepisy regulujące wskazaną materię uległy zmianie – umożliwiając szerszemu gronu gmin rozważenie zasadności ustanowienia takich stref, w tym m.in. gminom kurortowym.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

BUDOWA, PRZEBUDOWA CZY REMONT?

Zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Organ Nadzoru Budowlanego może z urzędu przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

WARTO WIEDZIEĆ