Prawne Zeszyty Drogowe

NADANIE NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ

Drogami wewnętrznymi są m.in. drogi osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych albo leśnych, a także do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców czy place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi, a także same pętle autobusowe.

Właścicielami drogi wewnętrznej mogą być podmioty prywatne – zarówno osoby fizyczne jak i prawne (tak wyrok SA w Szczecinie z dnia 28 października 2020 r., I Aga 29/20). Niniejszy artykuł odpowiada m.in. na pytanie dotyczące tego, czy będąc właścicielem drogi wewnętrznej, można nazwać ją swoim imieniem i nazwiskiem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

ZNAKI DROGOWE

Znak drogowy jest „aktem” o charakterze generalnym, gdyż jego istota polega na tym, że powinność określonego zachowania się (treść znaku) jest skierowana do abstrakcyjnie określonego adresata będącego uczestnikiem ruchu drogowego. Każdy, kto znajdzie się w strefie znaku drogowego i będzie uczestnikiem ruchu – musi podporządkować się jego dyspozycji.

marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje gminom możliwość utworzenia strefy czystego transportu, która swym zasięgiem może obejmować drogi pozostające w zarządzie gminy. Pomimo że uprawnienie takie przysługuje samorządom już od kilku lat, to zasadne jest powrócenie do tej tematyki, albowiem przepisy regulujące wskazaną materię uległy zmianie – umożliwiając szerszemu gronu gmin rozważenie zasadności ustanowienia takich stref, w tym m.in. gminom kurortowym.