okladka_drogi_nr_59.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (59) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

W wydaniu m.in.:

  • dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa do podbudów związanych – w zależności od materiału kruszywowego
  • aktywne przejścia dla pieszych – przegląd najnowszych rozwiązań
  • transport 4.0 - jak zwiększyć atrakcyjność transportu miejskiego
  • przepisy regulujące ład przestrzenny pasa drogowego – w związku z umieszczonymi w nim reklamami
  • bieżące utrzymanie dróg – przegląd maszyn i niezbędnych zabiegów sezonowych
  • sprzęt do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg
  • kontraktowe mechanizmy rozliczeń na utrzymanie dróg z wykonawcami
  • zarządca drogi jako pracodawca – podpowiedzi prawne
  • odpowiedzialność za uszkodzenie drogi gminnej
  • współpraca JST przy zimowym utrzymaniu dróg

i wiele innych

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

listopad-grudzień | 6 (59) 2021

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się ono nie tylko brakiem dostępu do dróg i połączeń autobusowych, ale także brakiem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: chodniki, wiaty przystankowe czy rzetelna i aktualna informacja pasażerska. Szacuje się, ze problem może dotyczyć aż 13,8 mln Polaków. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć koncepcja nazywana Transportem 4.0.

PROJEKTOWANIE

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Piła stawia na kolor żółty

Nikogo nie trzeba przekonywac do faktu, ze piesi to wciaz czesto poszkodowani uczestnicy ruchu. Dobitnie potwierdzaja to statystyki policyjne. Co prawda ostatnie zmiany przepisów Kodeksu drogowego regulujace pierwszenstwo na przejsciach dla pieszych przyniosły pewien progres w tej materii, niemniej chyba wszyscy sa zgodni, ze pozostało jeszcze wiele do zrobienia i nie ma zarzadcy drogi, który mógłby o sobie powiedziec, ze zrobił w tej kwestii wszystko, co było mozliwe.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Kontraktowe mechanizmy rozliczen za zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg stanowi zadanie, którego realizacja ma słuzyc ograniczeniu negatywnego wpływu wystepujacych w swiecie przyrody zjawisk atmosferycznych na stan nawierzchni drogowej, a w szczególnosci na wynikajace z tego niebezpieczenstwo dla osób korzystajacych z nich. W celu osiagniecia ww. stanu znaczna czesc gmin i powiatów udziela zamówien publicznych na realizacje przedmiotowych usług, niekiedy łaczac je w usługe kompleksowa, obejmujaca równiez letnie utrzymanie dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Bezpieczenstwo na drodze – urzadzenia techniczne drogi

Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne, rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczne korzystanie z drogi. Szereg wprowadzonych zabezpieczeń – określonych mianem barier – dotyczy nie tylko bezpieczeństwa samych uczestników ruchu drogowego, ale również ich ochrony przed zwykle niespodziewanym i bardzo niebezpiecznym pojawieniem się na drodze dzikich zwierząt.

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Współpraca JST przy zimowym utrzymaniu dróg

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadzanie drogami publicznymi moze byc przekazywane miedzy zarzadcami w trybie porozumienia regulujacego w szczególnosci wzajemne rozliczenia finansowe. Zarzadcy dróg moga zawierac takze porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadan z zakresu zarzadzania drogami z budzetów jednostek samorzadu terytorialnego. Artykuł porusza problematyke, w jakim zakresie i na jakich zasadach taka współpraca moze nastapic w zakresie zimowego utrzymania dróg.

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Odpowiedzialnosc za uszkodzenie drogi gminnej

Problemem prawnym stosunkowo często poruszanym w przestrzeni medialnej jest zagadnienie odpowiedzialności zarządcy drogi za powstałe uszkodzenia, w szczególności pojazdów mechanicznych. Zdecydowanie rzadziej analizowana jest kwestia odpowiedzialności o wektorze przeciwnym, tj. ponoszonej przez korzystającego z infrastruktury, w tym w celach zawodowych, za uszkodzenie infrastruktury drogowej. Odpowiedzialność ta występuje w trzech płaszczyznach prawnych: karnej, administracyjnej i cywilnej.

WARTO WIEDZIEĆ

ARKADIUSZ CIUPA listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Przepisy regulujace ład przestrzenny pasa drogowego wzwiazku zumieszczonymi wnim reklamami

Ogromna liczba reklam, szczególnie w centrach dużych miast i miejsc atrakcyjnych turystycznie, powoduje chaos przestrzenny i bezsprzecznie wpływa na obszar przestrzeni publicznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy posadowione bowiem w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego adresowane są jednak do użytkowników dróg publicznych.