Prawne Zeszyty Drogowe

Odpowiedzialnosc za uszkodzenie drogi gminnej

Problemem prawnym stosunkowo często poruszanym w przestrzeni medialnej jest zagadnienie odpowiedzialności zarządcy drogi za powstałe uszkodzenia, w szczególności pojazdów mechanicznych. Zdecydowanie rzadziej analizowana jest kwestia odpowiedzialności o wektorze przeciwnym, tj. ponoszonej przez korzystającego z infrastruktury, w tym w celach zawodowych, za uszkodzenie infrastruktury drogowej. Odpowiedzialność ta występuje w trzech płaszczyznach prawnych: karnej, administracyjnej i cywilnej.

Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa

Zgodnie z art. 99 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, kto niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe, podlega karze grzywny albo karze nagany. Na powyżej wskazanej podstawie prawnej grzywna została nałożona na podmiot korzystający z drogi gminnej, w sposób wywołujący jej uszkodzenie, którą to sytuację analizował sąd rejonowy. W wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt II W 81/16 wskazano, że z drogi gminnej korzysta przede wszystkim gospodarz, by wyjechać i dojechać do swojego gospodarstwa oraz przemieszczać się pomiędzy działkami swojego gospodarstwa. […] Gospodarz przemieszcza się między tymi działkami w dowolnym miejscu drogi. Z drogi gminnej korzystają także inne pojazdy dojeżdżające do gospodarstwa [...] oraz sporadycznie mieszkańcy miejscowości. Korzystają z niej zamieszkujący na gospodarstwie [...], gdyż jest to jedyne jego połączenie z drogą wojewódzką. Na naprawę uszkodzeń drogi na odcinku biegnącym wzdłuż gospodarstwa [...] w 2015 roku gmina wydała ok. 10 000 złotych. Zwracała wówczas uwagę gospodarza na nieprawidłowe użytkowanie drogi gminnej. […] Uwzględniając przeprowadzone i zgromadzone w sprawie dowody, sąd uznał, że wina i sprawstwo gospodarza nie budziły wątpliwości. Jako okoliczność łagodzącą sąd potraktował to, że obwiniony nie był karany i że wcześniej zgłaszane były zastrzeżenia co do jakości drogi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Kontraktowe mechanizmy rozliczen za zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg stanowi zadanie, którego realizacja ma słuzyc ograniczeniu negatywnego wpływu wystepujacych w swiecie przyrody zjawisk atmosferycznych na stan nawierzchni drogowej, a w szczególnosci na wynikajace z tego niebezpieczenstwo dla osób korzystajacych z nich. W celu osiagniecia ww. stanu znaczna czesc gmin i powiatów udziela zamówien publicznych na realizacje przedmiotowych usług, niekiedy łaczac je w usługe kompleksowa, obejmujaca równiez letnie utrzymanie dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Bezpieczenstwo na drodze – urzadzenia techniczne drogi

Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne, rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczne korzystanie z drogi. Szereg wprowadzonych zabezpieczeń – określonych mianem barier – dotyczy nie tylko bezpieczeństwa samych uczestników ruchu drogowego, ale również ich ochrony przed zwykle niespodziewanym i bardzo niebezpiecznym pojawieniem się na drodze dzikich zwierząt.