Warto Wiedzieć

Przepisy regulujace ład przestrzenny pasa drogowego wzwiazku zumieszczonymi wnim reklamami

Ogromna liczba reklam, szczególnie w centrach dużych miast i miejsc atrakcyjnych turystycznie, powoduje chaos przestrzenny i bezsprzecznie wpływa na obszar przestrzeni publicznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy posadowione bowiem w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego adresowane są jednak do użytkowników dróg publicznych.

Definicję ładu przestrzennego trafnie określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., sygn. II OSK 1840/15: „Przez «ład przestrzenny» należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne – stosownie do przepisu art. 2 pkt 1 u.p.z.p. zawierającego definicję legalną tego pojęcia. A zatem wyznaczanie obszaru analizowanego celem przeprowadzenia analizy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy winno uwzględniać zasadę «dobrego sąsiedztwa» w aspekcie naczelnej zasady zachowania «ładu przestrzennego»”.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Piła stawia na kolor żółty

Nikogo nie trzeba przekonywac do faktu, ze piesi to wciaz czesto poszkodowani uczestnicy ruchu. Dobitnie potwierdzaja to statystyki policyjne. Co prawda ostatnie zmiany przepisów Kodeksu drogowego regulujace pierwszenstwo na przejsciach dla pieszych przyniosły pewien progres w tej materii, niemniej chyba wszyscy sa zgodni, ze pozostało jeszcze wiele do zrobienia i nie ma zarzadcy drogi, który mógłby o sobie powiedziec, ze zrobił w tej kwestii wszystko, co było mozliwe.