1.png
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (55) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

  • Radzimy jak rzetelnie oceniać stan techniczny nawierzchni przy podejmowaniu decyzji utrzymaniowej - zgodnie z określeniem „profilaktyka tańsza niż leczenie”
  • Analizujemy niezbędne zapisy i parametry przy doborze mieszanek związanych do stworzenia podbudowy drogowej na etapie projektowania konstrukcji drogowej – w świetle obowiązujących norm i WT-5
  • Tani projekt, tani wykonawca robót, błędy logistyki – czyli jak właściwie rozpoznawać warunki realizacji inwestycji drogowej, jakich ‘pułapek’ wystrzegać się przy optymalizacji kosztów  bieżącego utrzymania
  • Rozmawiamy o planach, działaniach  i szczegółach nowych inwestycji w 2021 r. w powiecie żywieckim z dyrektorem ZDP Tomaszem Kotajnym
  • Prezentujemy praktyczny przegląd mobilnych recyklerów na drogach lokalnych - pod lupę wzięliśmy ich ceny, efektywność, koszt oraz parametry techniczne
  • ZRID ‘na szóstkę’ – omawiamy najczęstsze problemy i kontrowersje powstające przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, aby nie budził zastrzeżeń organu administracji
  • Informujemy o praktyce leasingowej maszyn budowalnych - punkty zapalne w umowie, błędne zapisy, dochodzenie odpowiedzialności za wady i naruszenia umowy
  • Podpowiadamy jaki sprzęt przyda się do ‘wiosennych porządków’ na drogach - najnowsze techniki i sposoby efektywnego i ekonomicznego sprzątania wpisujące się w bieżące trendy 2021
  • Omawiamy najnowsze technologie i przykłady ‘smart city’ w zakresie zarządzania drogami – koszty i korzyści alternatywnych rozwiązań w realiach polskich samorządów
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

marzec-kwiecień | 2 (55) 2021 Tekst otwarty

H27 PANTHER – POSTĘP W SEKTORZE ZDALNIE STEROWANEGO KOSZENIA

Wykaszanie poboczy i stromych skarp wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz wokół brzegów jezior i stawów jest niezwykle pracochłonne i niewygodne dla firmy wykonującej takie przedsięwzięcie. Zasadniczy problem pojawia się w sytuacji gdy operator potrzebuje przedostać się do strefy roboczej przez wąskie przesmyki i przejazdy nieprzystosowane do przemieszczania się przez maszyny o wielkich gabarytach i dużej masie.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

PRZEGLĄD PRZEWOŹNYCH RECYKLERÓW DO ODTWARZANIA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI MINERALNO - BITUMICZNEJ

W następstwie zimowego utrzymywania dróg i ulic – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków, powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako maszyny nieposiadające własnego podwozia, a montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów.

PROJEKTOWANIE

KRZYSZTOF CHLIPALSKI marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

DROGA, DROGA CZY TANIA- UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

Dobry projekt jest niezbędnym pierwszym krokiem dla zapewnienia trwałości eksploatacyjnej. Jednak podstawą do przyjęcia rozwiązania konstrukcyjnego powinna być rzetelna diagnostyka stanu nawierzchni. W artykule o tym jak ważna jest książka drogi – gromadząca dane historii budowy i utrzymania nawierzchni – będąca podstawą do racjonalnego zarządzania m.in.: finansami.

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

MIESZANKI ZWIĄZANE W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM ORAZ WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH WT -5

Mieszanki związane stanowią integralną część konstrukcji drogowej. W przypadku dróg gminnych, powiatowych czy miejskich nie ma obowiązku stosowania się do takich wytycznych, jakie obowiązują na drogach krajowych i autostradach. Natomiast wiadome jest, że konstrukcja drogowa powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jej ciągłą i bezawaryjną eksploatację.

TECHNOLOGIE

MIRON TADYCH marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA SMART CITY W PRZESTRZEN MIEJSKIEJ

Ostatnie miesiące uzmysłowiły chyba wszystkim, że nie ma odwrotu od transformacji cyfrowej w polskich samorządach. Również w zakresie zarządzania drogami i transportem zbiorowym. Epidemia COVID-19 przyspieszyła to, co nieuchronne, a wdrażanie nowych rozwiązań smart city objęło również infrastrukturę miejską. W artykule o kilku z nich.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

LEASING MASZYN BUDOWLANYCH

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy maszyny np. koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu i betonu w użytkowanie, a ten drugi zobowiązany jest do zapłaty odpowiednich rat. Konstrukcja ta wydaje się prosta i nieproblematyczna. Jednakże ażeby leasing maszyn, nie był źródłem kłopotów, konieczne jest zwrócenie uwagi na co najmniej kilka kwestii prawnych.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

ZRID NA SZÓSTKĘ

W działalność inwestycyjną zarządców dróg gminnych i powiatowych, w sposób trwały wpisana jest problematyka uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w branży częściej funkcjonującymi pod nazwą ZRID. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ZRID-y będą związane z branżą drogową do końca 2023 r. kiedy to utracą moc przepisy rozdziału 1 – 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa). W niniejszym opracowaniu udzielono odpowiedzi na 6 pytań dotyczących ZRID.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

STAN DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ PO ZIMIE

Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Jeżeli gmina uchybia obowiązkom w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drodze, w tym, wykonywania prac porządkowych po zimie, to swoim zachowaniem uprawnia ewentualnego poszkodowanego, użytkownika tej drogi do wystąpienia przeciwko niej z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Jakie koszty są z tym związane – prezentujemy praktyczne przykłady.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

NOWOŚCI W USTAWIE O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Prowadząc do podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów; w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338) w art. 24 w ust. 1 pkt 3 zaszły zmiany które obowiązują od 13 03 2021 r.

WARTO WIEDZIEĆ