Prawne Zeszyty Drogowe

LEASING MASZYN BUDOWLANYCH

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy maszyny np. koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu i betonu w użytkowanie, a ten drugi zobowiązany jest do zapłaty odpowiednich rat. Konstrukcja ta wydaje się prosta i nieproblematyczna. Jednakże ażeby leasing maszyn, nie był źródłem kłopotów, konieczne jest zwrócenie uwagi na co najmniej kilka kwestii prawnych.

Przedmiot leasingu
Podejmując decyzję o leasingu maszyn budowlanych, podobnie jak przy ich zakupie na podstawie umowy sprzedaży, niezbędne jest dokonanie odpowiedniego wyboru maszyn. Należy bowiem pamiętać, że leasingodawca nie odpowiada wobec leasingobiorcy za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Leasingodawca nie odpowiada również za dobór sprzętu do oczekiwań leasingobiorcy. Obowiązkiem leasingodawcy jest wydanie rzeczy w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania mu przez zbywcę (art. 7094 § 1 k.c.). Leasingodawca nie ma zatem obowiązku jej sprawdzenia czy też dokonywania ich naprawy, jeżeli okaże się, że nie są one zdatne do osiągnięcia celu zamierzonego przez leasingobiorcę. Odmiennie kwestia ta kształtuje się w przypadku, gdy leasingodawca jest jednocześnie producentem maszyn, albowiem umowa leasingu jest wtedy wkomponowana w umowę kompleksową. Sytuacja taka spotykana jest jednak incydentalnie. Co do zasady leasingodawca świadczy wyłącznie usługę finansową i jego odpowiedzialność ogranicza się do tego zakresu. Nie ma zatem podstaw, o ile nic innego nie wynika z umowy, aby oczekiwać, że leasingodawca podejmie działania niezbędne do sprawdzenia maszyn, które użytkować będzie leasingobiorca.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

ZRID NA SZÓSTKĘ

W działalność inwestycyjną zarządców dróg gminnych i powiatowych, w sposób trwały wpisana jest problematyka uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w branży częściej funkcjonującymi pod nazwą ZRID. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ZRID-y będą związane z branżą drogową do końca 2023 r. kiedy to utracą moc przepisy rozdziału 1 – 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa). W niniejszym opracowaniu udzielono odpowiedzi na 6 pytań dotyczących ZRID.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

STAN DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ PO ZIMIE

Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Jeżeli gmina uchybia obowiązkom w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drodze, w tym, wykonywania prac porządkowych po zimie, to swoim zachowaniem uprawnia ewentualnego poszkodowanego, użytkownika tej drogi do wystąpienia przeciwko niej z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Jakie koszty są z tym związane – prezentujemy praktyczne przykłady.