Prawne Zeszyty Drogowe

NOWOŚCI W USTAWIE O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Prowadząc do podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów; w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338) w art. 24 w ust. 1 pkt 3 zaszły zmiany które obowiązują od 13 03 2021 r.

Problemem zarządców dróg jest ich zużywanie poprzez zwiększenie ruchu drogowego i obecność coraz cięższych pojazdów. W związku z tym na remont i przebudowę dróg potrzebne są środki. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg gromadzi środki finansowe na zadania polegające na:

1) budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane zadaniami powiatowymi , lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane zadaniami gminnymi;
2) budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zwane zadaniami mostowymi;
2a) budowie obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zwane zadaniami obwodnicowymi;
2b) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zwane zadaniami miejskimi;
3) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych o znaczeniu obronnym, zwane zadaniami obronnymi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

LEASING MASZYN BUDOWLANYCH

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy maszyny np. koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu i betonu w użytkowanie, a ten drugi zobowiązany jest do zapłaty odpowiednich rat. Konstrukcja ta wydaje się prosta i nieproblematyczna. Jednakże ażeby leasing maszyn, nie był źródłem kłopotów, konieczne jest zwrócenie uwagi na co najmniej kilka kwestii prawnych.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

ZRID NA SZÓSTKĘ

W działalność inwestycyjną zarządców dróg gminnych i powiatowych, w sposób trwały wpisana jest problematyka uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w branży częściej funkcjonującymi pod nazwą ZRID. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ZRID-y będą związane z branżą drogową do końca 2023 r. kiedy to utracą moc przepisy rozdziału 1 – 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa). W niniejszym opracowaniu udzielono odpowiedzi na 6 pytań dotyczących ZRID.