Prawne Zeszyty Drogowe

ZRID NA SZÓSTKĘ

W działalność inwestycyjną zarządców dróg gminnych i powiatowych, w sposób trwały wpisana jest problematyka uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w branży częściej funkcjonującymi pod nazwą ZRID. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ZRID-y będą związane z branżą drogową do końca 2023 r. kiedy to utracą moc przepisy rozdziału 1 – 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa). W niniejszym opracowaniu udzielono odpowiedzi na 6 pytań dotyczących ZRID.

Czy starosta może odmówić wydania ZRID, proponując inny przebieg drogi?
Starosta jest związany wnioskiem zarządcy, tj. bada jego zgodność z wymaganiami specustawy drogowej przy uwzględnieniu kryterium legalności. W wypadku spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w art. 11b w zw. z art. 11d specustawy drogowej właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji ZRID – art. 11a specustawy drogowej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/WA 2952/16). Tylko stwierdzenie, iż kształt inwestycji w wersji zgłoszonej we wniosku narusza normę wynikającą z określonych przepisów prawa, zobowiązuje ten organ do odmowy wydania ZRID w wersji wnioskowanej przez zarządcę drogi publicznej (wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt II SA/LU 988/18). Organ wydający decyzję nie jest uprawniony do oceny zasadności, celowości zamierzonej inwestycji czy jej przebiegu (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 41/19). Organ nie może oceniać również racjonalności czy też słuszności przyjętych we wniosku rozwiązań projektowych (wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 203/17), ani też uwzględniać uwag czy postulatów właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowano drogę publiczną (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Bd 580/18). O tym decyduje inwestor, wybierając najlepszą według niego lokalizację i rozwiązania techniczno-wykonawcze. Organ nie może również dokonywać żadnych zmian np. w zakresie przebiegu oraz planowanych parametrów technicznych konkretnej inwestycji (wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Kr 1198/17). Mając powyższe na względzie – należy wyraźnie opowiedzieć się za tym, iż niemożliwe jest zaproponowanie przez starostę innego przebiegu drogi w celu wydania ZRID.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

LEASING MASZYN BUDOWLANYCH

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy maszyny np. koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu i betonu w użytkowanie, a ten drugi zobowiązany jest do zapłaty odpowiednich rat. Konstrukcja ta wydaje się prosta i nieproblematyczna. Jednakże ażeby leasing maszyn, nie był źródłem kłopotów, konieczne jest zwrócenie uwagi na co najmniej kilka kwestii prawnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

STAN DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ PO ZIMIE

Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Jeżeli gmina uchybia obowiązkom w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drodze, w tym, wykonywania prac porządkowych po zimie, to swoim zachowaniem uprawnia ewentualnego poszkodowanego, użytkownika tej drogi do wystąpienia przeciwko niej z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Jakie koszty są z tym związane – prezentujemy praktyczne przykłady.