okladka42.png
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (42) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Początek roku przynosi korzystne zmiany dla zarządców dróg w postaci nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z doświadczeń zarządców dróg, wykonawców robót budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego i mają na celu usunięcie nie jasności i nieprawidłowości w już obowiązujących przepisach. W bieżącym numerze nasz ekspert,Michał Krzyżański, przeprowadził analizę porównawczą proponowanych zmian z obecnie obowiązującymi.

Nowy rok to także czas nowych wyzwań i nowych inwestycji – nasz ekspert podpowiada,skąd uzyskać na nie finansowanie, przybliżając zasady Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie zapominamy także o wykonawcach i podwykonawcach– małych i średnich przedsiębiorstwach, dla których rozwiązaniem może być skorzystanie z programu COSME.

Kontynuujemy tematykę zimowego utrzymania dróg. Tym razem Michał Stawowiak skupia się na kwestiach organizacyjnych związanych z prowadzeniem akcji zima i zasadach współdziałania z przedsiębiorstwami miejskimi w ramach zimowego utrzymania dróg.

Zima to nie tylko okres wytężonej pracy dla drogowców, ale i czas nasilonej eksploatacji maszyn drogowych w warunkach sprzyjających korozji. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć przed nią sprzęt i w jaki sposób go konserwować, by zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Zachęcam także do lektury artykułu poświęconego formom modelowym oczyszczania miast, w którym między innymi odpowiadamy na pytania, co uwzględnić przy wyborze techniki oczyszczania miasta oraz jak wyznaczyć optymalny pod względem funkcjonalnymi ekonomicznym tabor do wywozu odpadów.

Wszystkim zainteresowanym tematyką dróg rowerowych polecamy kolejny artykuł Tadeusza Kopty z cyklu poświęconego infrastrukturze rowerowej – tym razem o połączeniu dróg dla rowerów z drogami ogólnodostępnymi.

Miłej lektury!

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Formy modelowe oczyszczania miast

W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę przejmowania przez urzędy miejskie finansowego ciężaru utrzymania czystości na ważnych dla miasta ulicach i zlecenia oczyszczania ich miejskim przedsiębiorstwom oczyszczania, niezależnie od ustawowego obowiązku zarządców nieruchomości.

Wobec tego niezwykle istotne jest racjonalne wykorzystanie taboru i sprzętu mechanicznego oraz stworzenie odpowiednio szerokiego frontu pracy na nieprzerwanych ciągach ulicznych.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Praktyczne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu drogowego

Współczesne maszyny drogowe są coraz wydajniejsze, coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz droższe, dlatego też aby wydłużyć czas ich sprawnego działania i uniknąć dodatkowych wydatków związanych z remontami, warto pamiętać o ich odpowiednim konserwowaniu i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami, za których dużą część odpowiedzialna jest korozja.

Strefa dla profesionalistów

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.

PRAWO W PRAKTYCE

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej kategorii drogi publicznej. Tymczasem nie można dowolnie przekształcać drogi publicznej w drogę wewnętrzną. Możliwe to jest tylko w razie wyłączenia jej z użytkowania. Pozbawienie ulicy statusu drogi publicznej i uznanie jej za drogę wewnętrzną zmienia bowiem sytuację prawną tej drogi i może stać się barierą dla realizacji inwestycji.

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Czy można zapewnić dostęp do drogi publicznej przez dzierżawę drogi wewnętrznej?

Inwestorzy często zadają pytanie, czy konieczny jest zakup udziału we współwłasności istniejącej drogi wewnętrznej, czy też wystarczy wydzierżawienie takiej drogi od właściciela. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że umowa dzierżawy drogi wewnętrznej nie zapewnia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.