Utrzymanie dróg

Dotacje z Unii Europejskiej na drogi samorządowe

Dotacje z Unii Europejskiej na budowę lub modernizację dróg można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Dotacje mogą otrzymać miasta na prawach powiatu. Dotacje można pozyskać na dofinansowanie inwestycji, polegającej na budowie obwodnic oraz przebudowie odcinków dróg.

Celem tego działania jest poprawa płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu w połączeniach pomiędzy miastami. Miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dotację bezzwrotną do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Środki własne beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego, który wynosi około 15% kosztów kwalifikowanych, muszą przynajmniej częściowo pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Minimalna wartość wsparcia wynosi 20 mln zł.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Formy modelowe oczyszczania miast

W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę przejmowania przez urzędy miejskie finansowego ciężaru utrzymania czystości na ważnych dla miasta ulicach i zlecenia oczyszczania ich miejskim przedsiębiorstwom oczyszczania, niezależnie od ustawowego obowiązku zarządców nieruchomości.

Wobec tego niezwykle istotne jest racjonalne wykorzystanie taboru i sprzętu mechanicznego oraz stworzenie odpowiednio szerokiego frontu pracy na nieprzerwanych ciągach ulicznych.