Prawo w praktyce

Prawo w praktyce

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna?

W maju 1975 r. Skarb Państwa nabył aktem notarialnym od osoby fizycznej, w trybie art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. z 1974 r. Nr 10,  poz. 64), działkę ewidencyjną nr 7 o powierzchni 2,3226 ha (grunt wraz z częściami składowymi) z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. We wrześniu 2013 r. spadkobierca zbywcy zwrócił się o zwrot części ww. nieruchomości, obecnie wchodzącej w skład działki ewidencyjnej nr 13/2, położonej przy ul. Komornickiej w Wirach.

MONIKA ŚLUSARSKA lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Hulajnogi elektryczne na drodze

Elektryczne hulajnogi pojawiające się w kolejnych miastach mają wielu zwolenników, ale i przeciwników. Niestety, choć świetnie wpisują się w trendy ekologiczne i stanowią alternatywę dla auta,
ich obecność na drogach i chodnikach rodzi wiele pytań, związanych między innymi z porzucaniem hulajnóg na chodnikach czy jezdni, gdzie stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników ruchu, a także poruszania się za ich pomocą po drogach publicznych bądź w ich obrębie. Obecnie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma rozwiązać przynajmniej część problemów.

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej kategorii drogi publicznej. Tymczasem nie można dowolnie przekształcać drogi publicznej w drogę wewnętrzną. Możliwe to jest tylko w razie wyłączenia jej z użytkowania. Pozbawienie ulicy statusu drogi publicznej i uznanie jej za drogę wewnętrzną zmienia bowiem sytuację prawną tej drogi i może stać się barierą dla realizacji inwestycji.

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Czy można zapewnić dostęp do drogi publicznej przez dzierżawę drogi wewnętrznej?

Inwestorzy często zadają pytanie, czy konieczny jest zakup udziału we współwłasności istniejącej drogi wewnętrznej, czy też wystarczy wydzierżawienie takiej drogi od właściciela. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że umowa dzierżawy drogi wewnętrznej nie zapewnia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności przesyłu – studium przypadku

Zarządca drogi musi mieć świadomość, że ograniczone prawo rzeczowe ustanowione oświadczeniem właściciela w formie aktu notarialnego, obejmujące zakresem jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę ewidencyjną zlokalizowaną poza pasem drogowym, obciąża, co do zasady, całą nieruchomość.