Prawo w praktyce

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej kategorii drogi publicznej. Tymczasem nie można dowolnie przekształcać drogi publicznej w drogę wewnętrzną. Możliwe to jest tylko w razie wyłączenia jej z użytkowania. Pozbawienie ulicy statusu drogi publicznej i uznanie jej za drogę wewnętrzną zmienia bowiem sytuację prawną tej drogi i może stać się barierą dla realizacji inwestycji.

W wyroku z 20 lutego 2013 r. (sygn. akt I OSK 1185/12) Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił, że: użycie przez ustawodawcę określenia, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ podejmujący uchwałę w tej kwestii.

Ustawodawca wyraźnie wprost określił, wprowadzając jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania. Zatem ustawodawca nie przewiduje dowolnego przekształcenia drogi o charakterze publicznym, do której obowiązkowo mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, na drogę wewnętrzną.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Czy można zapewnić dostęp do drogi publicznej przez dzierżawę drogi wewnętrznej?

Inwestorzy często zadają pytanie, czy konieczny jest zakup udziału we współwłasności istniejącej drogi wewnętrznej, czy też wystarczy wydzierżawienie takiej drogi od właściciela. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że umowa dzierżawy drogi wewnętrznej nie zapewnia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.