Okladka_17-2014.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (17) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Listopad w tym roku rozpieszcza aurą zarówno Zarządców, jak i wszystkich użytkowników dróg. Pierwsi mogą kontynuować lub kończyć tegoroczne inwestycje bez konieczności zawieszania prac i planowania akcji „zimowe utrzymanie dróg”. Drudzy natomiast cieszą się suchymi drogami i możliwością wyboru: auto czy rower.

Aktualny numer otwiera artykuł poruszający problematyczną kwestię obecności archeologów podczas remontów czy budowy dróg. Pytanie: co jest ważniejsze – ochrona dziedzictwa kulturowego czy działania kształtujące naszą teraźniejszość, pozostawiamy bez jednoznacznej odpowiedzi. W niniejszym artykule przedstawiono punkt widzenia naukowców prowadzących prace archeologiczne, który być może da początek dyskusji i finalnie poprawi współpracę między inwestorem a archeologiem postrzeganym do tej pory w kategoriach „zła koniecznego”.

Kolejnym zagadnieniem zaprezentowanym na naszych łamach jest „Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych”. Autor wykazuje, że ten z pozoru błahy temat ma duże znaczenie nie tylko dla samych rowerzystów, ale także dla ochrony środowiska. W artykule znajdziecie Państwo liczne fotografie z propozycjami zastosowań. Warto uwzględnić te elementy już na etapie projektu, a temat potraktować poważnie bez względu na jego rekreacyjny charakter.

W niniejszym wydaniu omawiamy także kwestię organizacji uroczystości, takich jak rajdy, pochody, jarmarki czy obchody świąt religijnych, które odbywają się na drogach publicznych. Poza obowiązkami leżącymi po stronie organizatora takich uroczystości, zarządców zainteresować mogą zagadnienia dotyczące cofnięcia lub odmowy zezwolenia, a także możliwości przerwania imprezy, jeśli zajdzie taka konieczność.

Ponadto w aktualnym numerze polecamy Państwu temat „Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne” w kontekście raportu NIK wydanego w czerwcu br. pod tym samym tytułem. Celem kontroli była ocena działań wójtów w ww. zakresie regulacji. Autor wskazuje najczęściej popełniane wykroczenia.

Dla Prenumeratorów czasopisma w wersji profesjonalnej przygotowaliśmy także płytę CD „Projektowanie infrastruktury drogowej – narzędzia i wskazówki praktyczne”, na której znajdują się gotowe do wykorzystania arkusze obliczeniowe niezbędne podczas projektowania i planowania budowy dróg i ulic oraz praktyczne wskazówki dotyczące projektowania poszczególnych elementów drogi.

Zamów prenumeratę

PROJEKTOWANIE

BARTOSZ BUDZIŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny zapewniać rowerzystom specyficzne usługi, które w przypadku wielokilometrowych, kilkudniowych wycieczek są niezbędne. Elementy te należy przewidzieć już na etapie projektowania, tak aby korzystanie z nich nie przysparzało użytkownikom jakichkolwiek problemów. Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na elementy infrastruktury rowerowej, które powinny się znajdować na turystycznych szlakach rowerowych.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Miejskie skrzyżowania skanalizowane

Projekty infrastruktury miejskiej charakteryzują się dużą liczbą różnego rodzaju skrzyżowań, zarówno najprostszych, funkcjonujących jako skrzyżowania zwykłe, jak i mniej lub bardziej rozbudowanych skrzyżowań skanalizowanych. W ciągu ostatnich lat wzrasta również liczba projektowanych skrzyżowań o ruchu okrężnym w formie małych i średnich rond (tematyka projektowania rond była poruszana we wcześniejszym numerze „Dróg Gminnych i Powiatowych”).

TECHNOLOGIE

Technologie TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Powierzchniowe utrwalenie. Warunki stosowania

Jedną z metod naprawy zniszczonych nawierzchni bitumicznych jest tzw. powierzchniowe utrwalenie. Jest to metoda skuteczna przy małym i średnim natężeniu ruchu, w tym szczególnie ruchu pojazdów ciężarowych. Technologia ta jest zaliczana do podstawowych zabiegów utrzymaniowych i remontowych dróg. Możliwość kompleksowej mechanizacji, duża wydajność oraz stosunkowo niewysoki koszt robót sprawiają, że jest ona chętnie stosowana przez wielu zarządców dróg – zarówno na sieci dróg lokalnych, jak i na odcinkach wyższych kategorii (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe). W Polsce powierzchniowe utrwalenie stosowane było na szeroką skalę już od ok. 1980 r.

WYWIAD

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią jedynie pewne standardy umowy na realizację zadań inwestycyjno-budowlanych i zgodnie z prawem polskim będą miały do nich zastosowanie zapisy dotyczące uregulowanej kodeksowo umowy o roboty budowlane.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to zespół czynności mających na celu ujawnienie w księdze wieczystej ogółu praw przysługujących poszczególnym podmiotom w stosunku do tej nieruchomości. W ujęciu technicznym regulację stanu prawnego nieruchomości można zdefiniować jako postępowanie geodezyjno- -prawne zmierzające do ustalenia zasięgu praw rzeczowych poprzez określenie położenia jej linii granicznych. W niniejszym artykule przybliżę Czytelnikom procedury administracyjne oraz przepisy prawa dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – projektowane zmiany

W 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W ramach procedury konsultacyjnej Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do organizacji zajmujących się drogownictwem o opinię w sprawie projektowanych zmian.

WARTO WIEDZIEĆ

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.

ELŻBIETA SZAFRANKO listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Uzgodnienia związane z organizacją uroczystości mających charakter powszechny na drogach publicznych

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie okres wakacyjny lub świąteczny bez różnego rodzaju zbiorowych form spędzania czasu wolnego. Instytucje zajmujące się promowaniem kultury, sztuki, rekreacji, świąt państwowych i kościelnych prześcigają się w organizowaniu festynów, rajdów, imprez przybliżających otaczającą nas przyrodę czy dni promujących kulturę regionalną. Część takich imprez organizowana jest w miejscach specjalnie przygotowanych i nie koliduje z toczącym się w sąsiedztwie życiem codziennym, jednak niektóre z tych przedsięwzięć wymagają przemieszczania się uczestników. Mogą to być imprezy kulturalne, sportowe, religijne oraz rekreacyjne. W ich trakcie tworzone są kolumny pieszych (rajdy, pochody, pielgrzymki), kolumny rowerów czy motorów (rajdy, wyścigi, maratony), a czasami jedne i drugie, przemieszczające się równocześnie. Wielu imprezom regionalnym towarzyszą również przejazdy zaprzęgów konnych, jeźdźców na koniach czy przeprowadzanie różnych innych nietypowych pojazdów lub zwierząt. Są imprezy, które mają charakter stacjonarny, ale korzy- stają z przestrzeni zaliczonej do układu ko- munikacyjnego (fragmenty dróg i placów). We wszystkich przypadkach, gdy masowa im- preza organizowana na terenie otwartym ma odbywać się z wykorzystaniem dróg publicz- nych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy na drodze publicznej. Obowiązek poczynienia wszelkich uzgodnień związanych z tym zezwoleniem spoczywa na organizatorze imprezy, a zezwolenie wydaje właściwy zarządca drogi i ruchu.

ZARZĄDCA ODPOWIADA

RYSZARD BRYŁA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Odpowiedzialność gmin i powiatów w zakresie drogowych obiektów inżynierskich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.), do obiektów inżynierskich zalicza się obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.