Prawne Zeszyty Drogowe

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią jedynie pewne standardy umowy na realizację zadań inwestycyjno-budowlanych i zgodnie z prawem polskim będą miały do nich zastosowanie zapisy dotyczące uregulowanej kodeksowo umowy o roboty budowlane.

Przy zawieraniu umów opartych na wzorcach FIDIC wykonawca wybierany jest w drodze przetargu publicznego, konkursu bądź też dialogu konkurencyjnego. Zobligowany jest on wykonać roboty budowlane na podstawie wiążącego go z zamawiającym kontraktu, jak również Warunków Kontraktowych FIDIC. Jak wskazywano już w poprzednim artykule, FIDIC przyznaje mu szereg uprawnień, ale także nakłada na niego szereg obowiązków, których niedotrzymanie wiąże się dla wykonawcy z negatywnymi konsekwencjami. Z uwagi na słabszą pozycję wykonawcy w procesie budowlanym winien on zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pozwolą mu uniknąć zagrożeń, w tym m.in. powstania dodatkowych kosztów po jego stronie.

Przekazanie placu budowy

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii przekazania wykonawcy przez zamawiającego terenu budowy. Zgodnie z klauzulą 2.1 Prawo dostępu do terenu budowy zamawiający jest zobligowany do przekazania prawa dostępu i władania wszystkimi częściami terenu budowy. Według klauzuli 4.10 Dane o terenie budowy wykonawca po przekazaniu mu przez zamawiającego wszelkich informacji dotyczących ww. terenu ponosi pełną odpowiedzialność za ich interpretację. W związku z powyższym wykonawca winien działać z należytą starannością. W pierwszej kolejności powinien uzyskać od zamawiającego wszystkie niezbędne dane, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty budowlane. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie i błędy w interpretacji mogą spowodować powstanie po jego stronie konieczności wykonania m.in. dodatkowych robót, co z kolei będzie generować dodatkowe koszty i niewątpliwie przyczyni się do wystąpienia sporu z zamawiającym. Wykonawca winien wyjaśniać pojawiające się wątpliwości w miarę możliwości przed przejęciem od zamawiającego terenu budowy, a więc przed rozpoczęciem robót budowlanych stanowiących przedmiot kontraktu. W interesie wykonawcy jest zatem protokolarne

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to zespół czynności mających na celu ujawnienie w księdze wieczystej ogółu praw przysługujących poszczególnym podmiotom w stosunku do tej nieruchomości. W ujęciu technicznym regulację stanu prawnego nieruchomości można zdefiniować jako postępowanie geodezyjno- -prawne zmierzające do ustalenia zasięgu praw rzeczowych poprzez określenie położenia jej linii granicznych. W niniejszym artykule przybliżę Czytelnikom procedury administracyjne oraz przepisy prawa dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – projektowane zmiany

W 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W ramach procedury konsultacyjnej Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do organizacji zajmujących się drogownictwem o opinię w sprawie projektowanych zmian.