Zarządca Odpowiada

Odpowiedzialność gmin i powiatów w zakresie drogowych obiektów inżynierskich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.), do obiektów inżynierskich zalicza się obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.

Obiekt mostowy jest budowlą przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową. Może to być: most, wiadukt, estakada, kładka.

Tunel jest to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez przeszkodę terenową lub pod nią.

Przepust jest budowlą o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi.

Konstrukcja oporowa jest to budowla przenosząca boczne parcie gruntu (lub innego materiału), przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, art. 2 i 2a) dzieli drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu – województwa, powiatu lub gminy. Należy dodać, że zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast zarządcą ruchu na niej jest starosta. Zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu, natomiast zarządcą ruchu na niej jest również starosta.

Zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast zarządcą ruchu na niej jest starosta. Zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu, natomiast zarządcą ruchu na niej jest również starosta

Artykuł 20 wspomnianej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa obowiązki zarządcy drogi. Do obowiązków tych należy m.in.: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach właściwych organów powołanych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; pełnienie funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; koordynacja robót w pasie drogowym; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią jedynie pewne standardy umowy na realizację zadań inwestycyjno-budowlanych i zgodnie z prawem polskim będą miały do nich zastosowanie zapisy dotyczące uregulowanej kodeksowo umowy o roboty budowlane.