Utrzymanie dróg

Utrzymanie dróg

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Usunięcie odpadów ropopochodnych z drogi

Zapewnienie bezpieczeństwa dróg publicznych stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na ich zarządcach. Elementem tego obowiązku jest m.in. uprzątnięcie drogi. Czy w skład tego obowiązku wchodzi również usunięcie odpadów ropopochodnych i czy zarządca drogi musi samodzielnie lub przez wybranego wykonawcę realizować tego rodzaju akcje uprzątnięcia drogi? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie stanowi przedmiot artykułu.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Pomiary ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych – co warto wiedzieć

Wzrost potrzeb w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, a w szczególności w obszarze dróg kołowych, prowadzi do licznych inwestycji w budowę nowych połączeń drogowych oraz przebudowę lub modernizację tych już istniejących. Właściwe dobranie parametrów technicznych projektowanych dróg, ulic czy elementów węzłowych wymaga wielokryterialnej analizy danych wejściowych, wśród których jednym ze składników są wyniki pomiarów ruchu drogowego. Dostarczają one informacji o istniejącym obciążeniu danej drogi czy połączenia dróg i są ważną informacją wsadową pozwalającą m.in. na ocenę potrzeb ruchowych czy realizację prognoz ruchu.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Rodzaje pozimowych zanieczyszczeń dróg i ulic

Nawierzchnie uliczne są odpowiednio wyprofilowane podłużnie i poprzecznie w celu umożliwienia odpływu wód. Usuwanie zanieczyszczeń ciekłych dokonuje się samoczynnie dzięki ich grawitacyjnemu spływaniu z nawierzchni. Zadania oczyszczania ulic sprowadzają się do usuwania zanieczyszczeń stałych. Istnieją dwa podstawowe ich rodzaje: zmiotki uliczne i wody atmosferyczne w postaci stałej.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Problematyka eksploatacji maszyn drogowych

Eksploatacja wiąże się z wykorzystaniem obiektów technicznych przez człowieka w celu zaspokojenia potrzeb związanych z jego potrzebami życiowymi. Temat eksploatacji maszyn drogowych zawiera w sobie szereg pojęć i zagadnień dotyczących m.in.. faz istnienia maszyn, stanu obiektu technicznego czy technologiczności remontowej oraz wymaga znajomości konkretnych wskaźników.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (66) 2023

Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego i zwiększania się roli transportu samochodowego w gospodarce zapewnienie dobrej przejezdności dróg oraz dogodnych warunków ruchu w okresie zimowym stanowi istotny i poważny problem służb drogowych. W okresie tym opady śniegu, zawieje śnieżne oraz gołoledź i lodowica utrudniają lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach, o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.