okładka_mockup.png
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (66) 2023

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

W wydaniu:

  • Uboczne produkty spalania w drogownictwie
  • Pas drogowy w świetle nowelizacji ustawy o RFRD
  • Efektywne projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej na przykładzie słupów oświetleniowych
  • Wschodni szlak GREEN VELO – zachowanie trwałości projektu w świetle kontroli NIK
  • Technologia betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
  • Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg
  • NIK o zaniechaniu nakładania kar za zajęcie pasa drogowego
  • Klauzule waloryzacyjne w kontraktach
  • Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
  • Zakazy w pasie drogowym powodujące ograniczenia dla zarządców dróg
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (66) 2023

Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego i zwiększania się roli transportu samochodowego w gospodarce zapewnienie dobrej przejezdności dróg oraz dogodnych warunków ruchu w okresie zimowym stanowi istotny i poważny problem służb drogowych. W okresie tym opady śniegu, zawieje śnieżne oraz gołoledź i lodowica utrudniają lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach, o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.

PROJEKTOWANIE

KRZYSZTOF CHLIPALSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Uboczne produkty spalania w drogownictwie

Odpady energetyczne od lat stanowią poważne zasoby materiałów dla budownictwa drogowego, a nie są jednak wystarczająco wykorzystane. Aktualnie takie podejście wpisuje się w koncepcję „Gospodarki o obiegu zamkniętym” zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.

ARKADIUSZ CIUPA styczeń-luty | 1 (66) 2023

Pas drogowy w świetle nowelizacji ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, która dla omawianych poniżej przepisów weszła w życie w dniu 21 września 2022 r., wprowadza znaczną zmianę w definicji pasa drogowego. Dotychczasowe orzecznictwo w wielu przypadkach odnosiło się do linii granicznych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków. Obecna definicja granic pasa drogowego zastąpiła pojęcie linii granicznej pojęciem linii rozgraniczającej. Czy i w jakim stopniu zatem definicja zmienia postrzeganie granic pasa drogowego?

JAROSŁAW SCHABOWSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Efektywne projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej na przykładzie słupów oświetleniowych

Niewątpliwie słupy oświetleniowe należą do najczęściej występujących elementów infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę fakt, że przy drogach instalowane są również słupy teletechniczne oraz energetyczne niskiego napięcia (nn), na których montowane są oprawy oświetleniowe, liczba tych słupów w samej tylko Europie sięga 260 mln szt.1

TECHNOLOGIE

ANDRZEJ TROJANOWSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Wschodni szlak rowerowy green velo – zachowanie trwałości projektu w świetle ustaleń najwyższej izby kontroli

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków dotyczących doświadczeń z pięcioletniego okresu utrzymania trwałości (2016–2020) projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo), wynikających z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK, Izba), a opublikowanych wiosną 2021 r. Pomimo upływu czasu wnioski sformułowane przez NIK pozostają w znacznej mierze aktualne.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (66) 2023

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej powinien zwykle obejmować także możliwość dojazdu do niej pojazdów mechanicznych, ale nie jest to bezwzględnie konieczne, może bowiem nie być uzasadnione potrzebami nieruchomości władnącej, konfiguracją granic, ukształtowaniem terenu lub interesem społeczno gospodarczym. Jeżeli nieruchomość wnioskodawcy nie jest zabudowana, w szczególności budynkami mieszkalnymi, to nie ma potrzeby, by zapewnić do niej dojazd służb publicznych i straży.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (66) 2023

Zakazy w pasie drogowym powodujące ograniczenia dla zarządców dróg

W świetle art. 39 ust. 3 zdanie 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zasadą jest obowiązek organu wydania zezwolenia (wyrażenia zgody) na umieszczenie urządzeń na pasie drogowym, o ile nie zachodzą przeciwwskazania/ przesłanki negatywne wymienione enumeratywnie we wskazanym przepisie ustawy (tj. w art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy), przy czym wystarczy wykazanie jednej z tych przesłanek, żeby można było odmówić wydania zezwolenia na umieszczanie (lokalizację) w pasie drogowym omawianych urządzeń. Wskazany przepis konkretyzuje zatem powody odmowy, przy czym odmawiając wydania zezwolenia, nie można powołać się ogólnie na ww. przesłanki negatywne, ale należy je konkretnie wskazać w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy.

CIEKAWE INWESTYCJE