cover.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (70) 2023

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

Z pewnością nie wszyscy Czytelnicy wiedzą, że w ciągu ostatnich 20 lat powstało w Polsce 110 km autostrad i dróg ekspresowych w technologii betonowej, a dodatkowo samorządy zauważyły, że beton to także bardzo dobre rozwiązanie dla dróg lokalnych. Stowarzyszenie Producentów Cementu szacuje, że w Polsce wybudowano koło 1500 kilometrów takich dróg, a rocznie powstaje około 150 kilometrów betonowych dróg samorządowych. Ten trend i dane skłoniły nas do przygotowania specjalnego dodatku „Beton i kruszywa w budowie dróg” w tym numerze czasopisma. W wydaniu oddajemy głos ekspertom zajmującym się konstrukcją i utrzymaniem dróg z nawierzchnią betonową.

Zapraszamy także do zapoznania się z przeglądem najnowszych inwestycji drogowych w regionie Wielkopolski. Wśród nich znajdują się projekty, takie jak droga wojewódzka nr 441 w gminach Kołaczkowo i Miłosław, DW 260 w Gnieźnie oraz budowa obwodnicy Gostynia. Warto również wspomnieć o efektownej kładce dla pieszych i rowerzystów, oddanej w lipcu w Czerwonaku. Ta imponująca konstrukcja łączy gminę Czerwonak, Suchy Las i Poznań, stanowiąc przykład udanych inwestycji współfinansowanych także przez środki unijne.

W tym numerze kontynuujemy cykl poświęcony diagnostyce stanu nawierzchni dróg, skupiając się na dwóch kluczowych aspektach komfortu i bezpieczeństwa użytkowania: pomiarach równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni. Brak odpowiedniej równości nawierzchni ma bezpośredni wpływ na odczuwalny komfort podróży i jest jednym z głównych problemów związanych z degradacją nawierzchni dróg. Warto poznać metody pomiaru równości nawierzchni oraz skuteczne sposoby oceny wyników tych pomiarów.

Nie mogło również zabraknąć aktualnych informacji prawnych dotyczących dróg. Wspominamy o ustawie znajdującej się obecnie w finalnym etapie procesu legislacyjnego (z dnia 13 lipca 2023 r.) dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z nabywaniem gruntów użytkowanych przez gminy jako drogi publiczne. Nowa ustawa zakłada, że nabycie tych gruntów przez gminy spowoduje ich uznanie za drogi gminne. Jakie implikacje prawne i finansowe będą się wiązać z tym procesem dla gmin? Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma, w nadziei, że znajdą Państwo odpowiedzi na to pytanie oraz wiele innych interesujących informacji.

 

Pozdrawiam serdecznie
Magdalena Wróbel
Redaktor prowadząca
„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Nowoczesne rozkładarki mas mineralnobitumicznych

Maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-bitumicznych są rozkładarki mieszanek mineralno-asfaltowych (bitumicznych) zwane rozściełaczami lub rozkładarkami asfaltu. Maszyny te służą do wbudowywania mieszanek bitumicznych pasmami o szerokości od 2 do 16 m i grubości od 10 do 500 mm i więcej. Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych o szerokościach powyżej 9 m są zazwyczaj na podwoziu gąsienicowym. Obecnie rozściełacze to maszyny o napędzie i sterowaniu hydraulicznym.

PROJEKTOWANIE

REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Czerwonak łączy – nowa kładka pieszo-rowerowa

28 lipca oficjalnie otwarto kładkę łączącą ze sobą gminy Czerwonak, Suchy Las oraz miasto Poznań, ale już dwa tygodnie wcześniej mogli korzystać z niej mieszkańcy. Na wydarzeniu otwarcia pojawili się przedstawiciele wszystkich samorządów, które miały swój udział w powstaniu kładki, czyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prezydent Poznania, starosta poznański oraz wójt Suchego Lasu.

TECHNOLOGIE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 2: pomiary równości podłużnej i poprzecznej

W kolejnej części cyklu dotyczącego diagnostyki stanu nawierzchni, po przedstawieniu podstawowych celów i środków do realizacji polityki utrzymaniowej oraz informacji o ugięciomierzu dynamicznym FWD, przybliżone zostaną dwie cechy nawierzchni drogowej: równość podłużna i równość poprzeczna. Obie cechy mają duże znaczenie w kontekście komfortu i bezpieczeństwa użytkowania dróg, a także odgrywają ważną rolę w procesie odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni. Ponadto brak wymaganej równości w kierunku podłużnym i poprzecznym jest bezpośrednio odczuwalny przez kierowców i często jest wymieniany jako najważniejszy mankament zdegradowanej nawierzchni. Warto poznać, jak zbadać równość nawierzchni oraz jak prawidłowo ocenić uzyskane wyniki.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Umowa pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem zamierzeń niedrogowych

Budowanie oraz przebudowywanie dróg publicznych z założenia pozostaje w sferze obowiązków podmiotów publicznych, które stosownie do regulacji normatywnych odpowiadają za określone elementy infrastruktury. Regulacje u.d.p. przewidują jednak w sposób wyraźny sytuację, w której stosowne obowiązki obciążają podmiot trzeci. Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.p. budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do obowiązków inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem. Sposób jej ukształtowania ma szczególne znaczenie dla realizacji obowiązku ustawowego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Pas drogowy i jego zajęcie w praktyce zarządcy drogi powiatowej i gminnej a naruszenie prawa

W świetle przepisów ustawy o drogach publicznych pas drogowy stanowi wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, natomiast droga stanowi budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Ponadto zaliczenie do kategorii dróg gminnych i ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Wyzwania i skutki prawno-finansowe przejęcia drogi ogólnodostępnej

Znajdująca się na finalnym etapie legislacyjnym ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych ma ustanowić szczególne regulacje dotyczące nabywania przez gminy własności niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych aktualnie jako drogi ogólnodostępne. Ustawowo określoną konsekwencją nabycia przez gminy tych nieruchomości będzie uznanie ich za drogi gminne. Jakie dodatkowe konsekwencje, w tym prawno-finansowe, będzie wywoływać skuteczne przeprowadzenie procedury administracyjnej przez gminę?

Strefa dla profesionalistów

DODATEK SPECJALNY - BETON I KRUSZYWA W BUDOWIE DRÓG

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.

PIOTR PIESTRZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Betonowe drogi w gminie grybów zastępują drogi bitumiczne

Na terenie gminy Grybów drogi betonowe wyparły drogi bitumiczne. Budujemy je systematycznie od 1997 r., gdyż u nas w terenie górskim ulewy niszczą inne rodzaje nawierzchni. Obok mojego domu przebiega ok. 20-letnia droga betonowa, z którą mimo upływu czasu nic się dzieje – powiedział Piotr Obrzut zastępca wójta gminy Grybów. Tylko w 2023 r. na terenie gminy Grybów przybędzie kolejnych ok. 10 km dróg betonowych. Za budowę dróg betonowych wójt gminy otrzymał właśnie tytuł Dobrego Gospodarza.

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Kruszywa w budownictwie drogowym do mieszanek związanych hydraulicznie oraz betonów infrastrukturalnych

Wykorzystywanie kruszywa w produkcji betonów oraz mieszanek związanych jest elementem wiadomym i nie podlega dyskusji. Jest to surowiec naturalny i przede wszystkim najtańszy. Można stosować praktycznie każdy piasek, czy każde kruszywo, ale należy to robić „z głową” – mając wiedzę, jakie kruszywo może być zastosowane i w jakim materiale o pożądanych właściwościach.

REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Beton wałowany w drogownictwie

Beton wałowany (RCC, Roller-compacted concrete) można zdefiniować jako sztywny, suchy beton, mający konsystencję wilgotnego szutru. Jest wykonywany w podobny sposób jak standardowy beton i ma skład do niego podobny, jednak składniki pojawiają się tu w innych proporcjach. W skład betonu wałowanego wchodzi cement portlandzki z zerowym opadem stożka, który zwykle mieszany jest zmodyfikowaną układarką asfaltobetonową. Dodatkowym sprzętem potrzebnym do wbudowania takiego betonu są walce stalowe, których zadaniem jest jego zagęszczenie, następnie walce gumowe, które wygładzają jego powierzchnię.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Włókna FORTA-FERRO®– dlaczego warto je wybrać?

FORTA-FERRO® jest strukturalnym, syntetycznym makrowłóknem, zaprojektowanym do polepszania właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu. FORTA-FERRO® jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%) w postaci skręconych wiązek oraz włókien polipropylenowych (5%), dzięki czemu redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. FORTA-FERRO® poprawia wytrzymałość na zginanie betonu i podnosi jego trwałość. Nadaje elementom betonowym sprężystość i zwiększa ich udarność.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Propozycja rozwiązywania problemów nowych i rewitalizowanych nawierzchni brukowych przy użyciu systemu ULTRABRUK produkcji Cemix

Nareszcie nadszedł czas w którym władze miast w coraz większym stopniu zaczęły dbać o wygląd i komfort poruszania się po starych części centrum. Wiąże się to w dużej mierze z wymianą lub remontem nawierzchni ulic w oparciu o starą kostkę, kamienie polne lub nowe kostki i płyty kamienne. W ubiegłym czasie bruk układano na utwardzonym podłożu gruntowym, stabilizowanej cementem podsypce piaskowej i wypełniano fugi w kostkach piaskiem, grysem bądź piaskiem z cementem. W efekcie jakość tych nawierzchni jest zmienna i pogarsza się z czasem.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Grupa PGS – nowoczesny dostawca kruszyw i betonu

Jako lider branży dostawców kruszyw, nasza firma wprowadza nowe standardy w dziedzinie budowy dróg, autostrad i infrastruktury drogowej. Nasza działalność obejmuje zaopatrzenie w kruszywa do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa do produkcji betonu oraz dostarczanie materiałów do budowy dróg. Dzięki świetnie zorganizowanej logistyce zapewniamy naszym klientom nie tylko najwyższą jakość, ale także efektywność dostaw.