Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

Zastosowanie kruszywa sztucznego do budowy dróg elementem budowania gospodarki obiegu zamkniętego

Jak powstaje kruszywo sztuczne i jakie znaczenie proces ten ma dla rozwoju społecznego i ekologicznego naszego kraju?

Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u:

W Polsce w wyniku spalania odpadów przemysłowych, osadów ściekowych, odpadów medycznych i komunalnych powstają popioły, pyły i żużle (drobno i gruboziarniste materiały odpadowe). Z odpadów przemysłowych i odpadów powstających w wyniku termicznego przetwarzania są produkowane pełnowartościowe kruszywa sztuczne. Działanie takie jest ważną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, bardzo istotną dla ochrony środowiska naturalnego, ponieważ wytwarzane z odpadów kruszywo w wielu aplikacjach zastępuje kruszywo naturalne, co wpływa na zmniejszenie ilości wydobywanych i wytwarzanych kruszyw naturalnych, czyli ogranicza bezpośrednią ingerencję w środowisko.

Jednocześnie zagospodarowywane są niebezpieczne odpady przemysłowe i niebezpieczne odpady, powstające ze spalania trudnych do zdeponowania w środowisku naturalnym. Unika się w ten sposób koncentracji odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie ich w jednym miejscu. Uwzględniając rosnącą liczbę profesjonalnych spalarni wolumen tych odpadów niebezpiecznych z termicznego przetwarzania wzrośnie z obecnych 124 tys. ton, do ok. 250 tys. ton w perspektywie 5-8 lat. Zatem rozwijanie umiejętności ich przetwarzania w gospodarce jest krytyczne dla rozwoju społeczno-ekologicznego Polski.

 

 

GDZIE KRUSZYWO SZTUCZNE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE I JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ NORMY?

Jednym z możliwych zastosowań jest wykorzystanie sztucznego kruszywa do budowy dróg. Sztuczne kruszywo powinno wtedy spełniać wymagania stawiane kruszywom drogowym przeznaczonym określonym elementom konstrukcji drogi i podłoża drogowego. Jednakże do budowy dróg mogą być używane te kruszywa sztuczne, które spełniają wymagania normowe lub uzyskały dopuszczenie na podstawie Krajowej Oceny Technicznej wydanej przez Jednostkę Oceny Technicznej. Do grupy istotnych wymagań stawianych sztucznym kruszywom przez Jednostki Oceny Technicznej należą kryteria dotyczące wypłukiwania z nich substancji chemicznych, przede wszystkim zawierających jony siarczanowe, chlorkowe, sodu lub potasu. Kruszywa wytwarzane przez Mo-BRUK spełniają wymagania normy PN-EN 13242.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.