Okladka_18-2015.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (18) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Zima w tym roku „zaskoczyła” drogowców wyjątkowo ładną i sprzyjającą aurą. Z pewnością wszyscy zarządcy, nie zważając na ten fakt, trzymają rękę na pulsie, a służby drogowe są w pełnej gotowości, by wraz z pierwszym śniegiem ruszyć w teren.

W wydaniu styczniowym „Dróg Gminnych i Powiatowych” prezentujemy na przykładzie powiatu poznańskiego standardy realizowania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych.

W niniejszym numerze specjalista omawia nowe wytyczne dotyczące wymagań technicznych WT1 i WT2 na rok 2014, celem jest poprawa jakości mieszanek, z których wykonywane są drogi w Polsce. Do tego tematu nawiązuje także felieton na temat zimowego utrzymania dróg. Swoje spostrzeżenia dotyczące stosowanych materiałów oraz ich wpływu na środowisko poddaje ocenie Zakład Utrzymania Dróg – specjalistyczna firma zajmującą się generalną dystrybucją preparatów do zimowego utrzymania dróg.

W prenumeracie profesjonalnej Czytelnicy otrzymują pierwszą z cyklu płytę „Kontrole po zimie” – Obowiązki Zarządcy, procedury, kosztorysy oraz wymagana dokumentacja.

W dziale warto wiedzieć ekspert omówił raport NIK dotyczący kontroli dróg samorządowych. Istotne nieprawidłowości zawarte w ocenie Najwyższej Izby Kontroli budzą refleksję nad koniecznością konfrontacji wyników kontroli ze stanem faktycznym, odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie zarządców dróg. W podsumowaniu autor konkluduje, że w raporcie zauważono pozytywną tendencję zwiększenia bezpieczeństwa na drogach publicznych.

W Nowym Roku kończymy cykl poświęcony międzynarodowym regulacjom zawartym w FIDIC. Prezentujemy ostatni temat związany z warunkami stosowania tychże procedur oraz wątpliwości łączących się z ich kompatybilnością z prawem krajowym.

Czekamy także na Państwa propozycje tematów, które moglibyśmy opublikować na naszych łamach. Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy Zarządy Dróg Powiatowych i wydziały dróg mieszczące się w gminach.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

BARTOSZ BUDZIŃSKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Utrzymanie dróg rowerowych - nowe wyzwania i obowiązki zarządcy

Moda na rower stała się faktem, a wraz z nią przyszła potrzeba budowy odpowiedniej infrastruktury rowerowej, co również staje się faktem. Cykliści co rusz słyszą o nowo otwieranych inwestycjach rowerowych, co niewątpliwie może cieszyć. Rower to zdrowa alternatywa dla samochodów i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Niestety, można zaobserwować również ze strony zarządców dróg niepokojące zachowania. Często po oddaniu drogi rowerowej zapomina się o niej, co jest błędem. Oczywiście utrzymanie ścieżek wiąże się z kosztami, ale tylko infrastruktura na wysokim poziomie będzie zachęcać nowych rowerzystów do korzystania z niej. Autor przybliży w niniejszym artykule elementy utrzymania, na które w sposób szczególny powinni zwrócić uwagę zarządcy.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oznaczone jako WT-1 i WT-2 2010. Zostały one zastąpione nowymi wymaganiami WT-1 i WT-2 2014. Dokumenty te zostały opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ogólnodostępnej stronie internetowej.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zwanej dalej ustawą, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK styczeń-luty | 1 (18) 2015

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w polskich uregulowaniach prawnych

W praktyce gospodarczej zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych regulowane są przepisami prawa. Stosowanie międzynarodowych wzorców umów, takich jak Warunki Kontraktowe FIDIC, upowszechniło się w Polsce przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przy stosowaniu gotowych wzorców umów bardzo często nasuwają się wątpliwości co do zgodności wzorców z postanowieniami prawa krajowego. Dotyczą one zarówno kontraktów zawieranych przy udziale zamawiających publicznych, jak i przy udziale przedsiębiorców.

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowelizacja specustawy drogowej szansą na szybsze wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia także ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W listopadzie ubiegłego roku projekt ustawy zostały skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

WARTO WIEDZIEĆ

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Rezerwa w budżecie na drogi lokalne

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014–2023, ministerstwo przewiduje przeznaczyć z budżetu państwa ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy będą finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal prowadzone są prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

RYSZARD BRYŁA styczeń-luty | 1 (18) 2015

Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w ocenie NIK

W niniejszym artykule omówimy zagadnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w kontekście opinii na ten temat przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przeprowadzenie kontroli zostało zlecone przez NIK wszystkim wojewodom, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. We wspomnianym artykule jest powiedziane, że organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji i samorządzie terytorialnym powinny współpracować z NIK i są obowiązane do przeprowadzania doraźnych kontroli na jej zlecenie.

ZARZĄDCA ODPOWIADA

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (18) 2015

Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych

Obiekty mostowe są eksploatowane w trudnych warunkach. Są narażone na różnorodne obciążenia i zmieniające się warunki środowiska naturalnego. Konstrukcje drogowych obiektów inżynierskich są często zaawansowanymi rozwiązaniami inżynierskimi, wymagają zaangażowania dużych sił i środków do ich realizacji. Ważne jest, aby te konstrukcje służyły wiele lat, nie powodowały problemów eksploatacyjnych i nie wymagały częstych napraw.

ZIMOWE UTRZYMANIE

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Zima za pasem. Czym gminy i powiaty posypią drogi

Paraliż na drogach, oblodzone dachy i podjazdy, zaspy na chodnikach – co roku na pierwszy śnieg nie potrafimy zareagować na tyle sprawnie, by nie dać się zaskoczyć trudnym warunkom atmosferycznym. A przecież metod przeciwdziałania, a następnie zwalczania jest bardzo dużo i jak się okazuje, nie jesteśmy skazani wyłącznie na szkodliwą sól drogową. Dobór przyjaznych dla środowiska, ekologicznych środków do usuwania skutków opadów śniegu nie jest jednak łatwym zadaniem. Jakie metody walki z zimą są dostępne na rynku i które z nich rzeczywiście się opłacają?

Zimowe Utrzymanie KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ styczeń-luty | 1 (18) 2015

Siedemset kilometrów dróg objętych akcją zimowego utrzymania

W sezonie zimowym 2014/2015 drogi powiatu poznańskiego zostały podzielone na 12 zadań, w ramach których zimowym utrzymaniem objętych jest od dwóch do czterech gmin. Łącznie jest ich 15 (z wyjątkiem Lubonia i Puszczykowa). Tym razem za 698 km dróg odpowiedzialnych jest pięć firm zewnętrznych. Dysponują one łącznie 28 pługopiaskarkami (piaskarki, solarki z pługiem śnieżnym z zamontowanymi nadajnikami GPS) oraz dodatkowo 28 pługami (pojazdy ciężarowe lub ciągniki z zamontowanym pługiem) i 28 sztukami sprzętu ciężkiego (ładowarki, równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe) gotowymi na wezwanie po wystąpieniu ciężkich warunków pogodowych.