Prawne Zeszyty Drogowe

Nowelizacja specustawy drogowej szansą na szybsze wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia także ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W listopadzie ubiegłego roku projekt ustawy zostały skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Cel wprowadzenia zmian

W latach 2014–2020 Polska powinna zainwestować ok. 82 mld euro z unijnej polityki spójności, przy czym największa część unijnych środków, ok. 23 mld euro, zostanie przeznaczona na zrównoważony transport i poprawę infrastruktury. Wykorzystanie tak ogromnych środków wymaga usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych. W ocenie projektodawców oprócz wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań proponowane zmiany przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych, przedłużając ważność np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym nie będą powodować konieczności ponownego ich uzyskiwania.

Zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2013.687 ze zm.) zaliczana jest do kategorii tzw. specustaw. Jej celem jest określenie zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w taki sposób, aby zdecydowanie uprościć ich przygotowanie i realizację. W czasie dotychczasowego funkcjonowania ustawy pojawiła się potrzeba usprawnienia procesu inwestycyjnego. Zmiany w specustawie mają właśnie na celu wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości utrudniających stosowanie specustawy zarówno przez inwestorów, jak i przez organy administracji.

Podmioty objęte specustawą

Przepisy projektowanej ustawy będą miały zastosowanie do podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji prowadzonych na podstawie specustawy:

  • zarządów dróg publicznych,
  • wojewodów i starostów jako organów wydających

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Projektowana ustawa będzie również dotyczyć właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe.

W czasie dotychczasowego funkcjonowania ustawy pojawiła się potrzeba usprawnienia procesu inwestycyjnego. Zmiany w specustawie mają na celu wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości utrudniających stosowanie specustawy zarówno przez inwestorów, jak i przez organy administracji.

Wybrane zmiany legislacyjne

Na tle art. 11a specustawy powstała wątpliwość, czy starosta, wydając decyzje ZRID oraz decyzje o odszkodowaniu na podstawie specustawy, działa jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr. 31 poz. 206 z późn. zm.): „Zadania administracji rządowej w województwie wykonują: starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw”.

Wskazany powyżej przepis nie może być podstawą do przyznania jakichkolwiek kompetencji na rzecz starosty ze względu na ogólną treść o charakterze ustrojowym, dopiero konkretne ustawy mogą przyznać konkretne obowiązki (np. ustawa o lasach). Dotychczasowe brzmienie art. 11a nie wskazuje, że zadania starosty stanowią zadania administracji rządowej. W związku z tym projekt ustawy przewiduje zmianę art. 11a ust. 1 i 2 w następujący sposób:

  1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta, wykonujący

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zwanej dalej ustawą, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK styczeń-luty | 1 (18) 2015

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w polskich uregulowaniach prawnych

W praktyce gospodarczej zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych regulowane są przepisami prawa. Stosowanie międzynarodowych wzorców umów, takich jak Warunki Kontraktowe FIDIC, upowszechniło się w Polsce przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przy stosowaniu gotowych wzorców umów bardzo często nasuwają się wątpliwości co do zgodności wzorców z postanowieniami prawa krajowego. Dotyczą one zarówno kontraktów zawieranych przy udziale zamawiających publicznych, jak i przy udziale przedsiębiorców.