Prawne Zeszyty Drogowe

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w polskich uregulowaniach prawnych

W praktyce gospodarczej zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych regulowane są przepisami prawa. Stosowanie międzynarodowych wzorców umów, takich jak Warunki Kontraktowe FIDIC, upowszechniło się w Polsce przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przy stosowaniu gotowych wzorców umów bardzo często nasuwają się wątpliwości co do zgodności wzorców z postanowieniami prawa krajowego. Dotyczą one zarówno kontraktów zawieranych przy udziale zamawiających publicznych, jak i przy udziale przedsiębiorców.

Nawiązując do tego, co już w przedmiocie Warunków Kontraktowych zostało powiedziane – FIDIC to uniwersalny wzorzec kontraktu, który zgodnie z ideą twórców stanowi kompletny i spójny zestaw norm regulujących prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w taki sposób, by ryzyko realizacji procesu inwestycyjnego odpowiednio obciążało każdą ze stron. Jako gwarancję szybkiego i sprawnego przebiegu inwestycji FIDIC wprowadza, poza wykonawcą i zamawiającym, trzeciego uczestnika – niezależnego inżyniera, który ma administrować i zarządzać inwestycją, a w razie konieczności doprowadzić strony do pozytywnego i efektywnego rozwiązania sporu. Ponadto FIDIC zakłada, że w trakcie długotrwałych i skomplikowanych inwestycji zawsze dochodzi do sporów, jednakże proponuje stronom sprawny mechanizm ich rozwiązywania przy wykorzystaniu sądownictwa polubownego. Należy przypomnieć, że Warunki Kontraktowe FIDIC składają się z dwóch części: warunków ogólnych, które w zasadzie nie powinny ulegać zmianie, oraz warunków szczególnych, które mają służyć dostosowaniu warunków ogólnych do danego systemu prawnego.

Problemy przy dostosowaniu Warunków Kontraktowych FIFIC do polskich uregulowań prawnych wynikają z kilku okoliczności. Po pierwsze strony nie dbają o zachowanie istoty Warunków Kontaktowych FIDIC i w sposób dowolny modyfikują warunki ogólne, wykreślając wprost niewygodne dla nich postanowienia i doprecyzowując warunki szczególne postanowieniami, które mają na celu uprzywilejowanie jednej ze stron, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia zakładanej przez FIDIC równowagi stron i wypacza utrwalone praktyką procedury. Po drugie uczestnicy procesu, ze względu na specyficzne nazewnictwo Warunków Kontraktowych i różnice w rozumieniu definicji w stosunku do polskiego systemu prawnego, rozumieją pojęcia zawarte w FIDIC odmiennie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zwanej dalej ustawą, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowelizacja specustawy drogowej szansą na szybsze wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia także ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W listopadzie ubiegłego roku projekt ustawy zostały skierowany do uzgodnień międzyresortowych.