Technologie

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oznaczone jako WT-1 i WT-2 2010. Zostały one zastąpione nowymi wymaganiami WT-1 i WT-2 2014. Dokumenty te zostały opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Ponieważ są to jedyne obowiązujące krajowe dokumenty aplikacyjne do norm związanych z kruszywami i mieszankami mineralno-asfaltowymi, powinny być stosowane na drogach wszystkich kategorii (nie tylko na drogach krajowych).

Nowa kategoria ruchu KR7

W dotychczas obowiązujących dokumentach (normy, wytyczne, instrukcje itp.) występował podział na sześć kategorii ruchu w zależności od natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na danym odcinku drogi. Wymagania techniczne 2014 wprowadzają dodatkową, siódmą kategorię (KR7), lecz nie precyzują, dla jakich dróg i jakich natężeń ruchu samochodów ciężarowych powinna być ona stosowana.

W chwili obecnej występuje jednak pewien dualizm rodzajów kategorii ruchu obowiązujących na drogach publicznych. Wynika to z faktu, że w dwóch podstawowych dokumentach dotyczących nawierzchni asfaltowych występuje tylko sześć kategorii. Mowa tutaj o rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz o „Katalogu nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Wprowadzenie do stosowania kategorii ruchu KR7 wymaga zatem nowelizacji także dwóch ww. dokumentów, a nie tylko WT. Ze względu na te rozbieżności w przypadku dróg lokalnych zaleca się stosowanie jak dawniej sześciu podstawowych kategorii ruchu.

Zmiany właściwości kruszyw do MMA

W zakresie najbardziej popularnych mieszanek, czyli betonu asfaltowego AC oraz mieszanki mastyksowo-grysowej SMA w nowych wymaganiach zaszły jedynie drobne zmiany. Numeracja tabel pozostała zgodna z wcześniejszą wersją wymagań WT-1 2010.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (18) 2015

Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych

Obiekty mostowe są eksploatowane w trudnych warunkach. Są narażone na różnorodne obciążenia i zmieniające się warunki środowiska naturalnego. Konstrukcje drogowych obiektów inżynierskich są często zaawansowanymi rozwiązaniami inżynierskimi, wymagają zaangażowania dużych sił i środków do ich realizacji. Ważne jest, aby te konstrukcje służyły wiele lat, nie powodowały problemów eksploatacyjnych i nie wymagały częstych napraw.

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Rezerwa w budżecie na drogi lokalne

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014–2023, ministerstwo przewiduje przeznaczyć z budżetu państwa ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy będą finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal prowadzone są prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.