Projektowanie

Projektowanie

PIOTR PIESTRZYŃSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Bełchatów rozbudowuje sieć dróg betonowych

Gmina Bełchatów kontynuuje swoje inwestycje w rozbudowę sieci drogowej, tym razem stawiając na betonowe rozwiązania. W grudniu 2022 roku zakończono budowę nowej betonowej drogi gminnej o długości ponad 500 metrów. Projekt ten został zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów, którego prezes, Mateusz Rogut, zapowiada ambitne plany na rok 2023. Do końca roku gmina planuje wybudować aż 10 nowych odcinków dróg betonowych.

TOMASZ GAWENDA maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Innowacyjność produktowa i procesowa w produkcji kruszyw łamanych stosowanych w drogownictwie

Najważniejszymi surowcami skalnymi dla budownictwa inżynieryjnego są kruszywa łamane, produkowane przede wszystkim z bardzo twardych, zwięzłych skał. W artykule opisujemy jakie znaczenie ma kubiczność kruszyw, jakie są innowacyjne układy technologiczne przeróbki surowców do produkcji kruszyw foremnych oraz jak zmieniają się parametry kruszyw innowacyjnych w stosunku do typowych.

Projektowanie TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

W Polsce wciąż najwięcej dróg buduje się o nawierzchni bitumicznej lub jako drogi brukowane, mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach. Najczęściej wynika to z obaw inwestorów o zachowanie odpowiednich warunków wykonawczych, ale również wielu projektantów niechętnie rezygnuje ze sprawdzonych i znanych od lat konstrukcji podatnych.
Niestety praktyka pokazuje, że wiele nowych dróg bitumicznych wymaga remontów już po 3-4 latach eksploatacji, a po 10 latach nierzadko konieczna jest głęboka przebudowa konstrukcji. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie mieszanki
betonowe, czyli drogi o konstrukcji sztywnej.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Precyzja opisu przedmiotu zamówienia na prace drogowe

Tematykę poruszoną w niniejszym artykule można zsyntetyzować parafrazą znanego powiedzenia „jak sobie napiszesz, tak sobie pojedziesz”. Opracowanie dotyczy bowiem konsekwencji braku odpowiedniej precyzji w opisywaniu przedmiotu zamówienia na prace związane z drogownictwem. Mając na względzie to, iż część tego rodzaju spraw znajduje swój finał na salach sądowych, negatywne konsekwencje, które mogą spotkać zamawiającego, zostaną wskazane przez pryzmat orzecznictwa.

REDAKCJA marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Nowe inwestycje drogowe w Wielkopolsce 2023

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym roku zaplanował wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 286 mln złotych. Rozległość terytorialna województwa – 30 tysięcy km2 przekłada się na ogromną sieć dróg, których łącznie jest w regionie ponad 2,7 tys. kilometrów, a to jednocześnie wiele zadań, duże kontrakty z unijnym dofinansowaniem jak i szereg mniejszych inwestycji w różnych regionach Wielkopolski. Nowych kilometrów tras z roku na rok jest coraz więcej.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Uboczne produkty spalania w drogownictwie

Odpady energetyczne od lat stanowią poważne zasoby materiałów dla budownictwa drogowego, a nie są jednak wystarczająco wykorzystane. Aktualnie takie podejście wpisuje się w koncepcję „Gospodarki o obiegu zamkniętym” zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.

ARKADIUSZ CIUPA styczeń-luty | 1 (66) 2023

Pas drogowy w świetle nowelizacji ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, która dla omawianych poniżej przepisów weszła w życie w dniu 21 września 2022 r., wprowadza znaczną zmianę w definicji pasa drogowego. Dotychczasowe orzecznictwo w wielu przypadkach odnosiło się do linii granicznych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków. Obecna definicja granic pasa drogowego zastąpiła pojęcie linii granicznej pojęciem linii rozgraniczającej. Czy i w jakim stopniu zatem definicja zmienia postrzeganie granic pasa drogowego?

JAROSŁAW SCHABOWSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Efektywne projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej na przykładzie słupów oświetleniowych

Niewątpliwie słupy oświetleniowe należą do najczęściej występujących elementów infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę fakt, że przy drogach instalowane są również słupy teletechniczne oraz energetyczne niskiego napięcia (nn), na których montowane są oprawy oświetleniowe, liczba tych słupów w samej tylko Europie sięga 260 mln szt.1