382.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (56) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

W bieżącym wydaniu m.in.:

  •  badania stabilizacji mieszanek związanych –istotne dla dobrze przygotowanego projektu konstrukcji nawierzchni
  •  omawiamy zasady współpracy gmin przy modernizacji dróg lokalnych – celem optymalizacji kosztów oraz profesjonalizacji udzielania zamówień
  •  dokończenie budowy drogi bez organizowania przetargu - jak radzić sobie w sytuacji pozostawienia przez wykonawcę niedokończonych robót drogowych
  •  przegląd najnowszych i najbardziej praktycznych typów nawierzchni rowerowych oraz zalecenia technologiczne odnośnie projektowania dróg rowerowych
  •  analiza czy nawierzchnia drogowa jest terenem czynnym biologicznie - na czym polega rekonstrukcja starych nawierzchni w technologii nawierzchni przepuszczalnych dla wody oraz jakie są walory powierzchni przepuszczalnych
  •  korzyści wyboru nawierzchni asfaltowej dla zarządców dróg w zakresie efektywności, utrzymania i bezpieczeństwa
  •  zmiany w tonażu pojazdów na drogach publicznych a odpowiedzialność zarządcy dróg

UWAGA! Dodatkowo z bieżącym wydaniem otrzymają Państwo plakat Program bezpiecznej infrastruktury drogowej na lata 2021-2024

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

AGNIESZKA KĘDZIERSKA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Od nowoczesnych nawierzchni oczekuje się przede wszystkim funkcjonalności, efektywności w budowie i utrzymaniu, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Istotny jest też wpływ na środowisko oraz możliwość recyklingu. Rozwijające się dynamicznie technologie asfaltowe mają ogromny potencjał i dają największe możliwości w zakresie budowy trwałych i komfortowych dróg. Dlatego ponad 90% inwestorów, budując drogi utwardzone w Europie i na świecie, wybiera technologie asfaltowe.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Nawierzchnie na drogach dla rowerów

Od wielu lat kierując się zapisami Załącznika Nr 5 do warunków technicznych

wykonuje się w Polsce drogi dla rowerów o nawierzchni z kostki betonowej. Na szczęście od kilku lat ten załącznik nie obowiązuje, ale równocześnie nie pojawiły się w przepisach zalecenia do stosowania wyłącznie nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Niestety stare przyzwyczajenia inwestorów i projektantów do stosowania nawierzchni z kostki betonowej wciąż wyciskają szkodliwe piętno na infrastrukturze rowerowej.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Współpraca gmin przy modernizacji dróg lokalnych

Modernizacja dróg gminnych stanowi element zadania ciążącego na każdej gminie mocą art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Powyższe skutkuje koniecznością sukcesywnego udzielania przez gminy zamówień na modernizację dróg lokalnych. Taki stan skłania do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią połączenie sił z innymi gminami, m.in. w celu ograniczenia kosztów oraz profesjonalizacji udzielania zamówień na realizację tychże robót.  

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Dokończenie budowy drogi bez organizowania przetargu

Pozostawienie przez wykonawcę niedokończonych robót drogowych stanowi istotną niedogodność, m.in. wydłuża okres oczekiwania na zakończenie inwestycji. Maksymalnemu skróceniu tego okresu służyć może wybranie kolejnego wykonawcy bez organizowania przetargu. W sposób wyraźny taka możliwość wynika z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Drogi publiczne a dyrektywa Rady 96/53/WE

Wprowadzony przez polskiego ustawodawcę system zezwoleń, uniemożliwiając swobodny ruch pojazdów po niektórych drogach, narusza przepisy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych, poruszających się na terytorium Wspólnoty, maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym – nie tylko w odniesieniu do ruchu międzynarodowego w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także w zakresie ruchu krajowego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Zmiany w tonażu pojazdów na drogach publicznych a odpowiedzialność zarządcy dróg

W zakresie dróg samorządowych należy zauważyć, iż zdecydowana większość dróg publicznych w Polsce to drogi samorządowe, które liczą około 405 160,80 km i tym samym stanowią ok. 95% dróg publicznych w Polsce. Na tych drogach samorządy, poprzez wprowadzenie organizacji ruchu na danej drodze publicznej i zastosowanie odpowiednich znaków drogowych, mogą dopuścić ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Jednakże resort infrastruktury nie posiada danych dotyczących długości dróg samorządowych, na których dopuszczony jest ruch ww. pojazdów ciężkich

WARTO WIEDZIEĆ

ARKADIUSZ CIUPA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Stan prawny nieruchomości drogowych

„Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa”

prof. dr Władysław Leopold Jaworski (1865–1930)

Powyższy, krótki cytat prof. dr Władysława Leopolda Jaworskiego, członka przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej i Komisji dla reformy Prawa Rolnego odzwierciedla, jak ważnym elementem jest określenie stanu prawnego nieruchomości.