Prawne Zeszyty Drogowe

Zmiany w tonażu pojazdów na drogach publicznych a odpowiedzialność zarządcy dróg

W zakresie dróg samorządowych należy zauważyć, iż zdecydowana większość dróg publicznych w Polsce to drogi samorządowe, które liczą około 405 160,80 km i tym samym stanowią ok. 95% dróg publicznych w Polsce. Na tych drogach samorządy, poprzez wprowadzenie organizacji ruchu na danej drodze publicznej i zastosowanie odpowiednich znaków drogowych, mogą dopuścić ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Jednakże resort infrastruktury nie posiada danych dotyczących długości dróg samorządowych, na których dopuszczony jest ruch ww. pojazdów ciężkich

Nowe rozwiązania Polskie przepisy regulują zasady korzystania z dróg publicznych, wyodrębniając drogi, po których bez zezwolenia mogą się poruszać pojazdy o określonych parametrach. Przepis art. 7 dyrektywy Rady 96/53/ WE wyraźnie zezwala na stosowanie obowiązujących przepisów drogowych w każdym państwie członkowskim i ograniczających ciężar i/lub wymiary pojazdu na niektórych drogach lub obiektach inżynieryjnych – niezależnie od państw rejestracji lub dopuszczenia do ruchu takich pojazdów. Jako przykład implementacji art. 7 omawianej dyrektywy należy potraktować art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), który stanowi, że minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia ustali wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 11, 5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zanieczyszczeniem. Takie brzmienie polskiego przepisu jest zgodne z uregulowaniami wspólnotowymi. Wprowadzenie więc dodatkowego elementu w prawie krajowym w postaci rozróżnienia dróg nie stanowi naruszenia przepisów wskazanej dyrektywy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Współpraca gmin przy modernizacji dróg lokalnych

Modernizacja dróg gminnych stanowi element zadania ciążącego na każdej gminie mocą art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Powyższe skutkuje koniecznością sukcesywnego udzielania przez gminy zamówień na modernizację dróg lokalnych. Taki stan skłania do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią połączenie sił z innymi gminami, m.in. w celu ograniczenia kosztów oraz profesjonalizacji udzielania zamówień na realizację tychże robót.  

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Dokończenie budowy drogi bez organizowania przetargu

Pozostawienie przez wykonawcę niedokończonych robót drogowych stanowi istotną niedogodność, m.in. wydłuża okres oczekiwania na zakończenie inwestycji. Maksymalnemu skróceniu tego okresu służyć może wybranie kolejnego wykonawcy bez organizowania przetargu. W sposób wyraźny taka możliwość wynika z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.