Okladka_15-2014.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (15) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

Problem naprawy dróg to stały ból głowy zarządców dróg lokalnych, dlatego po raz kolejny zajmujemy się tym tematem. W przekrojowym artykule doświadczony praktyk omawia zadania, które stoją przed zarządcami w kontekście remontów, a także najczęstsze uszkodzenia nawierzchni oraz skuteczne technologie naprawcze, adekwatne do ograniczonych możliwości budżetów lokalnych. Do kluczowych zadań inwestora przy planowanych remontach należy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej i przekazanie jej wykonawcy. W artykule podkreślono także wagę przygotowania dobrego projektu oraz rzetelności na etapie wykonawczym. Specjalnie dla naszych Czytelników wprowadzamy dział zawierający wzory dokumentacji. W tym wydaniu prezentujemy m.in: zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz protokół odbioru robót. Poza praktycznymi wskazówkami, chcielibyśmy dostarczyć Państwu narzędzia, które będą pomocne przy tego typu inwestycjach. Ponadto w niniejszym numerze poruszamy różne tematy związane ze skrzyżowaniami. Aspekt prawny dotyczy obowiązków zarządców dróg w przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii. Autor m.in. wskazuje odstępstwa od generalnej zasady, że właściwym zarządcą drogi jest ten, do kogo należy droga o wyższej kategorii. Aspekt projektowy obejmuje wątki konstrukcyjne związane z budową skrzyżowań typu rondo. Na pytanie, dlaczego w Polsce tak chętnie buduje się ronda i czy faktycznie poprawiają one bezpieczeństwo na drodze, odpowiada Tomasz Sochacki. Dobrym podsumowaniem obu wiodących tematów jest artykuł dotyczący umów i gwarancji na budowy drogowe. Radca prawny przeprowadza po wszystkich ważnych elementach tychże umów, prezentując przykładowe zapisy. Liczymy, że będzie to cenna wskazówka przy tworzeniu umów. Jak zawsze zachęcamy Państwa do dzielenia się ciekawymi doświadczeniami oraz zgłaszania tematów, które uważają Państwo za warte przedstawienia na naszych łamach.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Obowiązki zarządcy drogi w przypadku skrzyżowania dróg różnej kategorii

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013.260 j.t.) o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami. W przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii ustawa wydaje się wychodzić naprzeciw zarządcom dróg niższej kategorii. Z drugiej strony powoduje niemałe zamieszanie, gdy chodzi o odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, zaliczając go do kategorii drogi gminnej.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK marzec-kwiecień | 4 (15) 2016

FIDIC w konkretach: roszczenia zamawiającego i wykonawcy

Roboty budowlane realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC mają zazwyczaj dosyć skomplikowany charakter i niekiedy nie da się na etapie ich rozpoczynania przewidzieć okoliczności, które w znaczący sposób mogą wpływać na ich przebieg. Ponadto, z uwagi na występowanie w procesie budowlanym kilku kategorii podmiotów, mających często odmienne zdanie co do sposobu rozwiązywania pojawiających się na placu budowy przeszkód, trzeba się liczyć z występującymi nierzadko konfliktami. Dlatego też, dla sprawnej realizacji wiążącego strony kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC wyposażyły wykonawcę oraz zamawiającego w prawo dochodzenia roszczeń oraz uregulowały kwestię polubownego rozwiązywania sporów.

POMYSŁ NA...

AGNIESZKA GAWŁOSKA lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Ogrody deszczowe przy drogach, parkingach i placach

W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawia się kwestia oszczędzania i wykorzystywania wody opadowej, która zwykle odprowadzana jest do systemu kanalizacji. Jest to bardzo niekorzystne dla środowiska, gdyż spływająca z nagrzanych przez słońce nawierzchni woda jest ciepła. Bezpośrednie wprowadzenie jej do wód rzeki może wobec tego spowodować eutrofizację, gdyż w wyższych temperaturach rozwój glonów i innych organizmów przebiega szczególnie intensywnie. Dodatkowo woda odprowadzana w sposób tradycyjny do kanalizacji zawiera szereg zanieczyszczeń: pył, kurz, węglowodory ropopochodne itp.

WARTO WIEDZIEĆ

RELACJA

Relacja marzec-kwiecień | 4 (15) 2016

XV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych – Bełchatów 2014

Odbywający się w dniach 3–6 czerwca Kongres został objęty patronatem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, przewodniczącego Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych Adama Czerwińskiego, prezesa zarządu SITK RP o. Koszalin Tadeusza Kanasa, prezesa zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu Tomasza Borowskiego. Gospodarzami spotkania byli starosta powiatu bełchatowskiego Szczepan Chrzęst i starosta powiatu łaskiego Cezary Gabryjączyk. Redakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” uczestniczyła w kongresie w roli patrona medialnego.