Prawne Zeszyty Drogowe

Obowiązki zarządcy drogi w przypadku skrzyżowania dróg różnej kategorii

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013.260 j.t.) o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami. W przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii ustawa wydaje się wychodzić naprzeciw zarządcom dróg niższej kategorii. Z drugiej strony powoduje niemałe zamieszanie, gdy chodzi o odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, zaliczając go do kategorii drogi gminnej.

Podstawowe pojęcia i definicje

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o drogach publicznych:

„Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”.

Z brzmienia art. 25 ustawy o drogach publicznych wynika, że dotyczy on skrzyżowań, ponadto wskazuje na podmioty właściwe do podejmowania czynności, które w stosunku do poszczególnych dróg, krzyżujących się lub łączących, należą do zarządców tych dróg – inwestorem jest zatem zarządca drogi właściwy dla drogi wyższej kategorii.

W samej ustawie o drogach publicznych nie wyjaśniono takich pojęć, jak budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania. Jednakże w art. 4 ustawy o drogach publicznych zdefiniowano w sposób legalny najczęściej używane określenia na potrzeby ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Pojęcia zawarte w słowniczku mają taki sens, na jaki wskazuje ich ustawowe brzmienie i jest ono wiążące dla wykładni pozostałych jej przepisów i aktów wykonawczych. Oznacza to, że nadawanie im odmiennej treści jest działaniem niezgodnym z zasadami wykładni i interpretacji przepisów.

Korzystając z definicji legalnych zawartych w słowniczku ustawowym (art. 4 pkt 17–21 ustawy o drogach publicznych), możemy na drodze analogii określić wyżej wymienione pojęcia:

  1.  pod pojęciem budowy skrzyżowania należy rozumieć także jego odbudowę i rozbudowę; 
  2. pod pojęciem przebudowy skrzyżowania należy rozumieć wykonanie takich robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych krzyżujących się dróg;
  3. pod pojęciem remont skrzyżowania należy rozumieć wykonywanie robót przywracających pierwotny stan skrzyżowania, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;
  4. pod pojęciem utrzymania skrzyżowania należy rozumieć wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;
  5. pod pojęciem ochrony skrzyżowania należy rozumieć działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia skrzyżowania, obniżenia klas krzyżujących się dróg, ograniczenia ich funkcji, niewłaściwego użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

Podstawowym terminem związanym z analizowanym zagadnieniem jest jednak „skrzyżowanie”. Ustawa o drogach publicznych definiuje skrzyżowanie jako przecięcie się lub połączenie dróg publicznych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK marzec-kwiecień | 4 (15) 2016

FIDIC w konkretach: roszczenia zamawiającego i wykonawcy

Roboty budowlane realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC mają zazwyczaj dosyć skomplikowany charakter i niekiedy nie da się na etapie ich rozpoczynania przewidzieć okoliczności, które w znaczący sposób mogą wpływać na ich przebieg. Ponadto, z uwagi na występowanie w procesie budowlanym kilku kategorii podmiotów, mających często odmienne zdanie co do sposobu rozwiązywania pojawiających się na placu budowy przeszkód, trzeba się liczyć z występującymi nierzadko konfliktami. Dlatego też, dla sprawnej realizacji wiążącego strony kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC wyposażyły wykonawcę oraz zamawiającego w prawo dochodzenia roszczeń oraz uregulowały kwestię polubownego rozwiązywania sporów.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.