Prawne Zeszyty Drogowe

FIDIC w konkretach: roszczenia zamawiającego i wykonawcy

Roboty budowlane realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC mają zazwyczaj dosyć skomplikowany charakter i niekiedy nie da się na etapie ich rozpoczynania przewidzieć okoliczności, które w znaczący sposób mogą wpływać na ich przebieg. Ponadto, z uwagi na występowanie w procesie budowlanym kilku kategorii podmiotów, mających często odmienne zdanie co do sposobu rozwiązywania pojawiających się na placu budowy przeszkód, trzeba się liczyć z występującymi nierzadko konfliktami. Dlatego też, dla sprawnej realizacji wiążącego strony kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC wyposażyły wykonawcę oraz zamawiającego w prawo dochodzenia roszczeń oraz uregulowały kwestię polubownego rozwiązywania sporów.

Roszczenia wykonawcy

Według klauzuli 20.1 Roszczenia Wykonawcy wykonawca ma prawo wystąpić z roszczeniem, na podstawie którego może żądać przedłużenia czasu realizacji kontraktu lub domagać się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na mocy dowolnej klauzuli warunków kontraktowych FIDIC lub na innej podstawie związanej z kontraktem. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki, na podstawie której wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się o przedłużenie czasu realizacji kontraktu bądź o dodatkową zapłatę, winien on powiadomić o tym fakcie inżyniera.

FIDIC nakłada jednak na wykonawcę pewne obowiązki w tym zakresie. Przede wszystkim wykonawca jest zobligowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 28 dni po wystąpieniu przyczyny powodującej roszczenie, powiadomić inżyniera o roszczeniu. Brak powiadomienia we wskazanym terminie pozbawia wykonawcę prawa do dalszego ubiegania się o wydłużenie terminu realizacji kontraktu, jak również prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia. Wykonawca powinien zatem zachowywać formalizm narzucony przez FIDIC i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na placu budowy w odpowiednim terminie zgłosić ten fakt inżynierowi.

Z powyższym wymogiem ściśle wiąże się prowadzenie przez wykonawcę dokładnej dokumentacji budowy, w której powinny być opisane wszelkie zdarzenia uzasadniające roszczenia, w tym okoliczności dające podstawę do wydłużenia czasu realizacji czy pokrycia poniesionego przez wykonawcę dodatkowego wydatku. Prowadzenie takiej dokumentacji z jednej strony upraszcza dochowanie narzuconej przez FIDIC procedury zgłaszania roszczeń, a z drugiej ma na celu ułatwienie inżynierowi ich weryfikacji oraz wydanie stosownych poleceń, jeżeli wymaga tego dobro realizowanego kontraktu. Po terminowym przesłaniu powiadomienia o roszczeniu, w którym należy jedynie zasygnalizować powstały problem, wykonawca jest zobligowany przesłać inżynierowi tzw. pełne szczegółowe roszczenie, zawierające kompletne uzasadnienie żądań wykonawcy.

Warunki kontraktowe FIDIC nakazują wykonanie tego obowiązku w terminie 42 dni od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia przez wykonawcę informacji

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Obowiązki zarządcy drogi w przypadku skrzyżowania dróg różnej kategorii

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013.260 j.t.) o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami. W przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii ustawa wydaje się wychodzić naprzeciw zarządcom dróg niższej kategorii. Z drugiej strony powoduje niemałe zamieszanie, gdy chodzi o odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, zaliczając go do kategorii drogi gminnej.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.