Warto Wiedzieć

Umowy i gwarancje na roboty drogowe

Umowy cywilnoprawne, których przedmiotem są tzw. roboty drogowe, w większości przypadków należy zaliczyć do umów o roboty budowlane. Te z kolei należą do kategorii umów nazwanych, mających regulację kodeksową, zamieszczoną w tytule XVI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego (k.c.) przez umowę o roboty budowlane:

 • wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej;
 • inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do:
  • przekazania terenu budowy,
  • dostarczenia projektu,
  • odebrania obiektu,
  • zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 • Sporządzając umowę o roboty budowlane, strony mogą ustalać jej treść zgodnie z zasadą swobody umów, wynikającą z art. 3531 k.c. Przepis ten stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przy kształtowaniu treści umowy należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby poszczególne jej postanowienia nie były sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. takimi, których zgodnie z ich treścią nie można zmieniać wolą stron. Odnośnie do umowy o roboty budowlane w zakresie robót drogowych trzeba uwzględnić przede wszystkim przepisy wynikające z: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Umowa o roboty budowlane w ramach inwestycji drogowych może przybrać formę:

 • umowy o generalne wykonawstwo – inwestor zleca generalnemu wykonawcy wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji; generalny wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i koordynację całego procesu budowlanego, a inwestor jest odpowiedzialny za dostarczenie generalnemu wykonawcy projektu budowlanego, terenu budowy, zorganizowanie odbiorów wykonanych prac oraz zapewnienie finansowania inwestycji;
 • umowy o wykonawstwo częściowe – inwestor powierza określone roboty budowlane bądź poszczególne etapy danej inwestycji wykonawcom częściowym; w takim przypadku istotny jest precyzyjny podział zakresu prac oraz obowiązków między poszczególnymi wykonawcami częściowymi oraz wskazanie koordynatora, ponieważ przy pracach realizowanych w ramach wykonawstwa częściowego dochodzi do podziału odpowiedzialności między kilkoma wykonawcami;
 • umowy o podwykonawstwo – w obu powyższych formach określony zakres prac może być wykonywany przez podwykonawców na podstawie umowy zawartej z wykonawcą; w takim przypadku ważnym aspektem umowy o podwykonawstwo z punktu widzenia wykonawcy jest nałożenie na podwykonawcę co najmniej takich samych obowiązków, jakie spoczywają na wykonawcy względem inwestora.

Przedmiot umowy o roboty budowlane

Przedmiot umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji drogowych może obejmować całość robót składających się na daną inwestycję lub ich odpowiednią część. Ponadto może zostać rozszerzony o dodatkowe obowiązki wykonawcy, w szczególności o obowiązek uzyskania w imieniu inwestora decyzji wymaganych przy realizacji danej inwestycji drogowej. Określając przedmiot umowy o roboty budowlane, należy pamiętać o domniemaniu zakresu obowiązków wykonawcy, zgodnie z którym w razie wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy (art. 649 k.c.).

Harmonogram wykonania umowy

Wskazanie w umowie o roboty budowlane terminów, w których dane prace winny być wykonane, może przybrać różne formy. W szczególności możliwe jest ustalenie sztywnej daty kalendarzowej rozpoczęcia i zakończenia prac lub określenie zakresu czasowego

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53 Strona 54 Strona 55 Strona 56 Strona 57

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.

Relacja marzec-kwiecień | 4 (15) 2016

XV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych – Bełchatów 2014

Odbywający się w dniach 3–6 czerwca Kongres został objęty patronatem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, przewodniczącego Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych Adama Czerwińskiego, prezesa zarządu SITK RP o. Koszalin Tadeusza Kanasa, prezesa zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu Tomasza Borowskiego. Gospodarzami spotkania byli starosta powiatu bełchatowskiego Szczepan Chrzęst i starosta powiatu łaskiego Cezary Gabryjączyk. Redakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” uczestniczyła w kongresie w roli patrona medialnego.